×
1 Wybierz Certyfikaty EITC/EITCA
2 Ucz się i zdawaj egzaminy online
3 Zdobądź certyfikat swoich umiejętności informatycznych

Potwierdź swoje umiejętności i kompetencje IT w ramach europejskich ram certyfikacji IT z dowolnego miejsca na świecie, całkowicie online.

Akademia EITCA

Standard poświadczania umiejętności cyfrowych opracowany przez Europejski Instytut Certyfikacji IT, mający na celu wspieranie rozwoju społeczeństwa cyfrowego

ZAPOMNIAŁEŚ DANYCH LOGOWANIA?

STWÓRZ KONTO

Wybierz swój certyfikat

Wybierz interesujący Cię program certyfikacji EITC/EITCA i rozpocznij 10-dniowy bezpłatny okres próbny.

Uzyskaj dostęp do programu

Śledź swój program e-learningowy, ćwicz, przygotowuj i uzyskuj dostęp do w pełni zdalnych e-testów.

Uzyskaj certyfikat

Zdobądź certyfikat EITC/EITCA, uznawany w UE certyfikat kompetencji informatycznych.

Dowiedz się o certyfikatach EITC/EITCA

EITCA Academy, European Information Technologies Certification Academy to międzynarodowy program certyfikacji kompetencji informatycznych oparty na standardzie European IT Certification (EITC) opracowany i rozpowszechniany od 2008 roku przez Europejski Instytut Certyfikacji Informatycznej w Brukseli (Instytut EITCI, certyfikacja ciało).

Akademia EITCA jest w pełni realizowana online, aby zmniejszyć fizyczne i ekonomiczne bariery w dostępie do formalnego poświadczenia umiejętności cyfrowych. Zarówno metodologia uczenia się, jak i egzaminowania obejmują formę zdalną wspomaganą cyfrowo. Akademia EITCA składa się z EITC i EITCA Programy certyfikacji. Jest dostępny jako unijny system formalnego potwierdzania kompetencji zawodowych osób w zakresie IT, uznawany na całym świecie, a tym samym zapewniający uznanie umiejętności informatycznych, niezależnie od narodowości, na podstawie dokumentów certyfikacyjnych wydawanych cyfrowo i weryfikowalnych przez strony trzecie w Instytucie EITCI. Więcej informacji na temat organu zarządzającego certyfikacją EITC/EITCA można znaleźć na odpowiednich stronach Strony Instytutu EITCI.

Akademia EITCA stanowi międzynarodowe ramy certyfikacji kompetencji IT, które pod względem stopnia zaawansowania są porównywalne pod względem złożoności i treści programowych z połączeniem studiów podyplomowych z profesjonalnym szkoleniem branżowym. Jest dostępny w UE i za granicą wyłącznie w formie kształcenia na odległość i egzaminu na odległość, dzięki czemu zarówno obywatele UE, jak i spoza UE mają łatwy dostęp do formalnego potwierdzenia swoich kompetencji i umiejętności zawodowych z Brukseli w standardzie atestacyjnym opartym na europejskim Ramy certyfikacji bez konieczności fizycznej obecności i tylko ułamek kosztów związanych ze stacjonarnymi unijnymi lub międzynarodowymi programami certyfikacji umiejętności cyfrowych. Upowszechnianie programu jest napędzane i wspierane przede wszystkim przez Instytut EITCI w jego misji promowania kompetencji cyfrowych, uczenia się przez całe życie, cyfrowej adaptacji i zapobiegania wykluczeniu cyfrowemu, a także dążenia do ustanowienia wysokiej jakości poziomu referencyjnego dla certyfikowanych umiejętności w Unii Europejskiej, wdrażając tym samym wytyczne polityki Komisji Europejskiej określone w Europejska agenda cyfrowa w sprawie strategii „Europa 2020” (w ramach promowania alfabetyzacji cyfrowej, umiejętności i włączenia społecznego w DAE WE).

Akademia EITCA jest częścią europejskich ram certyfikacji IT, w ramach których dostępne są dwa rodzaje programów certyfikacji:

 1. Indywidualne programy EITC obejmujące 15 godzin programowych, takie jak np. EITC/IS/WSA Windows Server Administration itp.
 2. Programy Akademii EITCA, które grupują kilka (zwykle 12) programów EITC w wyspecjalizowanej domenie aplikacji IT. Na przykład Akademia Bezpieczeństwa Informatycznego EITCA/IS (180 godzin programowych w ramach 12 odpowiednich programów EITC skupiających się na cyberbezpieczeństwie), Akademia EITCA/WD Web Development, Akademia Sztucznej Inteligencji EITCA/AI czy Akademia Grafiki Komputerowej EITCA/CG (grupująca również odpowiednie programy EITC koncentrujące się na odpowiednich dziedzin umiejętności cyfrowych).

Nie ma żadnych warunków wstępnych do zapisania się do żadnego z europejskich programów certyfikacji IT (programów EITC lub Akademii EITCA).

Każdy program Akademii EITCA wraz ze wszystkimi składowymi programami programów europejskiej certyfikacji IT (EITC) jest w pełni samowystarczalny. Nie ma potrzeby posiadania żadnej wcześniejszej wiedzy, aby podjąć i ukończyć którykolwiek z tych programów certyfikacji, ponieważ ich programy nauczania oraz odniesienia wideo i tekstowe materiały dydaktyczne obejmują odpowiednie tematy w całości i od samego początku. Wszyscy uczestnicy mogą szczegółowo zapoznać się z programami nauczania obejmującymi obszerne materiały wideo dydaktyczne dostępne w pełni asynchronicznie (pozwalające uczestnikom na dowolne definiowanie harmonogramu nauki) i znaleźć w nich odpowiedzi na wszystkie pytania egzaminacyjne.

Każdy ze składowych programów EITC Akademii EITCA kończy się zdalnym egzaminem online, którego zdanie warunkuje przyznanie odpowiedniego Certyfikatu EITC. Egzaminy można powtarzać bez ograniczeń ilościowych i bez dodatkowych opłat. Wszystkie egzaminy European IT Certification są zdalne i mają formę cyfrową pytań wielokrotnego wyboru. Nie ma egzaminów ustnych. Certyfikaty EITC mogą być wydawane tylko wtedy, gdy uczestnicy osiągną minimalny poziom 60% z odpowiednich podejść egzaminacyjnych i dopiero po pomyślnym zdaniu wszystkich składowych egzaminów EITC Akademii EITCA, uczestnicy są uprawnieni do wydania końcowego Certyfikatu Akademii EITCA. Jak wspomniano, nie ma jednak ograniczeń w poprawkach do egzaminów (bez dodatkowych opłat) ani limitów czasowych na ukończenie programu, więc uczestnicy mogą poświęcić swój czas i nieograniczoną liczbę podejść egzaminacyjnych, aby odpowiednio przygotować się i pomyślnie zdać odpowiadające im egzaminy. Po zdaniu jednego egzaminu EITC uczestnik otrzyma odpowiedni Certyfikat EITC, a po uzyskaniu wszystkich Certyfikatów składowych EITC Akademii EITCA uczestnik otrzyma również Certyfikat Akademii EITCA, który formalnie poświadczy profesjonalną i wszechstronną specjalizację w danej pole cyfrowe. Wszystkie europejskie certyfikaty IT nie mają daty ważności, a zatem nie wymagają żadnej procedury ponownej certyfikacji.

EITCA/KC Certyfikat kompetencji kluczowych IT
EITCA/KC

Certyfikat grafiki komputerowej EITCA/CG

EITCA/CG

Certyfikat informacji biznesowych EITCA/BI

EITCA/BI

Certyfikat bezpieczeństwa informacji EITCA/IS

EITCA/IS

Przykładowy certyfikat EITC

EITC

 

Certyfikat Akademii EITCA to kompleksowy pod względem złożoności umiejętności potwierdzony europejski standard certyfikacji IT (EITC), będący uznawanym na całym świecie formalnym potwierdzeniem specjalizacji w określonej dziedzinie stosowanej IT. Certyfikaty EITCA pozwalają swoim uczestnikom na całym świecie uzyskać solidne potwierdzenie ich wielu kompetencji stanowiących specjalizację w danej dziedzinie cyfrowej poprzez grupowanie odpowiednich Certyfikatów EITC, wszystkie wydawane w Brukseli w ramach nauki na odległość i w pełni zdalnego dostępu do egzaminów. Wszystkie procedury certyfikacyjne są wdrażane zdalnie i online w oparciu o standaryzację i akredytację organu certyfikującego, Europejskiego Instytutu Certyfikacji Technologii Informacyjnych (EITCI) w Brukseli. Zarówno certyfikaty EITC, jak i EITCA Academy są w pełni zintegrowane z rozpowszechnianymi przez EITCI IT ID eCV kompetencjami cyfrowymi i nowoczesnymi ramami prezentacji.

Według Europejska agenda cyfrowa (DAE, oświadczenie Komisji Europejskiej dla Parlamentu Europejskiego, Rady i Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów, COM (2010) 245, Bruksela, sierpień 2010 r.) Kompetencje cyfrowe są teraz podstawą rozwoju społeczeństwa informacyjnego (IS) w gospodarce opartej na wiedzy (KBE) na całym świecie. Według ostatnich badań Eurostatu 30% obywateli UE (150 milionów Europejczyków) i ponad 90% całej światowej populacji nie posiada wystarczających kompetencji informatycznych, co utrudnia im funkcjonowanie na nowoczesnym zglobalizowanym rynku pracy. Stanowi to barierę zarówno dla rozwoju zawodowego, jak i osobistego, podczas gdy nadal kompetencje informatyczne posiadane przez pozostałą część obywateli Unii Europejskiej są w niewystarczającym stopniu ukierunkowane i podlegają szybkiemu starzeniu się. Pomimo wielu starań w zakresie kształtowania polityki oraz działań przeciwnych kierowanych przez podmioty publiczne i prywatne w celu wypełnienia luki między rozpowszechnianiem umiejętności cyfrowych a potrzebami rynkowymi i społecznymi, sytuacja nie poprawia się znacząco.

Z uwagi na fakt, że obecnie umiejętność korzystania z technologii informatycznych jest niezwykle ważna i korzystna dla samorozwoju zarówno na płaszczyźnie osobistej, jak i zawodowej, tak zwane kluczowe kompetencje cyfrowe mają fundamentalne znaczenie dla gospodarki opartej na wiedzy (zalecenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie 18 grudnia 2006 r. W sprawie kluczowych kompetencji w procesie uczenia się przez całe życie, 2006/962/WE). Głównym przesłaniem DAE, stanowiącym podstawę nowej strategii dalszego rozwoju Unii Europejskiej („Europa 2020 - Unia innowacyjna”), jest potrzeba zintensyfikowania ciągłej edukacji obywateli Europy w dziedzinie technologii informatycznych (prowadzącej do wzrost odsetka osób kształcących się w tej dziedzinie, przy jednoczesnej poprawie jakości edukacji w kontekście ogólnoeuropejskich i międzynarodowych programów certyfikacji o zasięgu, z wykorzystaniem skutecznych metod cyfrowych (w szczególności e-learningu), a także obejmujących wsparcie finansowe Unii Europejskiej - w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) i Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) w programach współfinansujących formalnie certyfikowaną edukację Instytut EITCI opracowujący i rozpowszechniający standardy certyfikacji EITC/EITCA stara się wspierać osiągnięcie wyznaczonych celów w politykach publicznych na rzecz dalszego wzrostu UE.

Paneuropejski standard promowany w kierunku jego międzynarodowego uznania i zaprogramowany z możliwą kompleksowością porównywalną z formalnym kształceniem podyplomowym na poziomie akademickim, a jednocześnie praktycznie zorientowany na stworzenie stosownego poświadczenia kompetencji cyfrowych w dziedzinie technologii informatycznych, jest zatem poszukiwany jako ważny środek wspierający pomost między luka w umiejętnościach cyfrowych w UE. Taki standard został zapoczątkowany w formie europejskiego certyfikatu IT (EITC) w 2008 r. I był stale rozwijany i rozpowszechniany przez Europejski Instytut Certyfikacji Technologii Informacyjnych EITCI w ostatnich latach. Norma ta stanowi podstawę definicji Europejskiej Akademii Certyfikacji IT, która zapewnia wspólnie dwa programy certyfikacji:

 • Certyfikacja EITC (europejska certyfikacja technologii informatycznych) - w tym specjalistyczne programy certyfikacji wąsko określone w niektórych umiejętnościach i aplikacjach (kompleksowość każdego programu EITC jest zbieżna z około 15 godzinami),
 • Certyfikacja EITCA (Europejska Akademia Certyfikacji Technologii Informatycznych) - w tym specyficzne dla danej dziedziny programy kompetencji specjalizacyjnych, grupujące serię zwykle kilku odpowiednich certyfikatów EITC (kompleksowość odniesiona do programu od 150 do 180 godzin).

Programy certyfikacji EITC i EITCA zostały uruchomione jeden po drugim odpowiednio w 2008 r. I od tego czasu programy te pojawiły się jako uznane ramy certyfikacji umiejętności cyfrowych wraz z ich ciągłymi opracowaniami i aktualizacjami oraz rozpowszechnianiem przez Europejski Instytut Certyfikacji Technologii Informacyjnych w Brukseli . Od tego czasu Instytut EITCI wydaje certyfikaty EITC i EITCA w ponad 40 krajach, obejmujące specjalistyczne obszary informatyki stosowanej, projektowania, bezpieczeństwa cybernetycznego i ogólnych umiejętności cyfrowych, promując w ten sposób umiejętność korzystania z technologii cyfrowych i profesjonalizm informatyczny oraz przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu.

Certyfikacja kompetencji informatycznych stanowi formalny sposób potwierdzenia kompetencji poszczególnych osób w określonych obszarach wiedzy i umiejętności związanych z informatyką stosowaną i technologiami informatycznymi. Certyfikaty EITC/EITCA to dokumenty potwierdzające inne formalne sposoby potwierdzania wiedzy, umiejętności i kompetencji nabytych w ramach kształcenia zawodowego i akademickiego (w tym certyfikaty lub dyplomy uniwersytetów i szkół). W tym względzie schematy certyfikacji EITC i EITCA Academy są szczególnie ważne w ułatwianiu polityki wprowadzania upowszechniania umiejętności cyfrowych między nie tylko specjalistami IT i inżynierami komputerowymi, ale także wśród wszystkich osób aktywnych zawodowo w innych dziedzinach, czasem bardzo odległych od IT.

Program Akademii EITCA, prowadzony pod kierownictwem Europejskiego Instytutu Certyfikacji Technologii Informacyjnych w Brukseli, pozwala - po pomyślnym zakończeniu procedury egzaminacyjnej on-line - na uzyskanie Certyfikatów Akademii EITCA wydawanych cyfrowo w Brukseli, wraz ze szczegółowymi suplementami i wszystkimi podstawionymi EITC Certyfikaty Sama certyfikacja jest możliwa zarówno w ramach pełnego programu Akademii EITCA w wybranej dziedzinie specjalizacji (egzaminy w ramach wszystkich certyfikatów EITC zawartych w programie Akademii, co skutkuje pełnym certyfikatem Akademii EITCA, suplementem do dyplomu wraz ze wszystkimi odpowiednimi certyfikatami EITC), a także w ramach wąsko zdefiniowanych indywidualnych certyfikatów EITC (pojedynczy egzamin i pojedynczy certyfikat EITC w ramach każdego odpowiedniego programu EITC).

Pod względem kompleksowości, jak wskazano powyżej, program certyfikacji Akademii EITCA (równoważny 150-180 godzinom zajęć stacjonarnych lub standardowym 2 semestrom studiów podyplomowych) można porównać do specjalistycznych studiów podyplomowych, ale z jego praktyczną orientacją i zalety rozpowszechnionego na szczeblu UE standardu certyfikacji opartego na UE może być dla niektórych lepszym wyborem.

Ważną cechą programów certyfikacyjnych EITC/EITCA jest możliwość uzupełnienia podczas dłuższego prowadzenia tylko indywidualnych programów EITC z grupy tematycznej tworzącej odpowiednią Akademię EITCA (pojedyncze specjalistyczne certyfikaty EITC o średniej zawartości dydaktycznej 15 godzin), a tym samym Certyfikat po Certyfikat poprawi twoje poświadczenie formalnych umiejętności. Programy certyfikacji kompetencji EITC/EITCA obejmują treści opracowane w podejściu oddolnym, dzięki czemu nie jest wymagana wcześniejsza wiedza informatyczna do ich uzupełnienia, pomimo ich zaawansowanego i specjalistycznego charakteru, a także przestrzegania wysokiej jakości poświadczania umiejętności. Dzięki temu nawet najbardziej wyspecjalizowane programy EITC/EITCA mogą być z powodzeniem realizowane krok po kroku przez osoby bez wcześniejszej wiedzy specjalistycznej w zakresie IT, a jednocześnie są odpowiednie dla specjalistów IT i ekspertów w odpowiednich dziedzinach.

Procedury EITCA Academy i EITC wynikają nie tylko z wydania odpowiednio zabezpieczonych certyfikatów cyfrowych (w przypadku Akademii EITCA wraz ze szczegółowymi suplementami certyfikacyjnymi i wszystkimi odpowiednimi podstawowymi certyfikatami EITC, a także w przypadku Certyfikatów EITC zawierających szczegółowy opis w ramach sam certyfikat), ale także ze świadczeniem odpowiednich usług weryfikacji elektronicznej. Cyfrowe certyfikaty EITC/EITCA należy rozumieć jako ich unikalne numery identyfikacyjne, które po wprowadzeniu z odpowiednio zabezpieczonymi danymi do systemu walidacji certyfikacji Instytutu EITCI pozwalają na weryfikację online Certyfikatów wraz ze szczegółami zakresu programu wypełnionego przez posiadacza Certyfikatu, jak a także pobieranie lub drukowanie odpowiednich potwierdzeń i suplementów. Certyfikaty EITC (uzyskane osobno lub jako część certyfikacji Akademii EITCA) są zaprojektowane z kodami QR z identyfikatorem, które umożliwiają automatyczne rozpoznawanie maszyny i weryfikację za pomocą aplikacji skanujących QR za pomocą aparatu telefonicznego.

Procedura egzaminacyjno-certyfikacyjna mająca na celu formalne potwierdzenie zdobycia wiedzy i umiejętności w określonych obszarach technologii informatycznych, prowadzona jest przez Instytut EITCI zgodnie z opublikowanym regulaminem, w formie całkowicie zdalnej, poprzez specjalny system egzaminacyjny online zintegrowany platforma uczenia się.

Wszystkie europejskie certyfikaty IT wydane przez EITCI, w tym certyfikaty EITC i EITCA Academy są dostępne w pełni online po opłatach rejestracyjnych, jak określono w Katalog certyfikatów EITC/EITCA.

Możesz uczestniczyć w wybranych programach Akademii EITCA lub w wybranych programach EITC.

Program Akademii EITCA składa się z kilku programów EITC (zwykle od 10 do 12), każdy ze standardowych 15 godzin odniesienia w zakresie kompleksowości programu nauczania (oznacza to, że zakres jednego programu EITC odpowiada około 15 godzinom stacjonarnej dydaktyki i nauki). Dany program Akademii EITCA odpowiada zatem 150-180 godzinom kompleksowości programowej i jako taki stanowi profesjonalne, wspólne, tematyczne i spójne poświadczenie kompetencji informatycznych w określonym obszarze specjalizacji informatycznej, oferując kompleksowość porównywalną z programem studiów podyplomowych.

W skrócie Akademia EITCA grupuje odpowiednie programy certyfikacyjne EITC w określonej dyscyplinie (np. W dziedzinie bezpieczeństwa informacji, IT w biznesie lub grafiki komputerowej). Aby uzyskać wspólny certyfikat akademicki EITCA, należy przejść i pomyślnie zdać wszystkie składające się egzaminy EITC (a zatem przysługuje mu wspólny certyfikat akademicki EITCA i wszystkie odpowiednie certyfikaty EITC zawarte w programie).

Można również wybrać wykonywanie tylko pojedynczych certyfikatów EITC, uzyskując w ten sposób wąsko określone formalne potwierdzenie odpowiednich umiejętności, które dotyczą dobrze zdefiniowanego i spójnego tematu, technologii lub aplikacji (np. Takich tematów, jak podstawy kryptografii, programowanie obiektowe, HTML, grafika rastrowa, modelowanie 3D itp.).

Każdy zainteresowany może uczestniczyć w programach EITCA Academy i EITC. Program jest dostępny on-line i nie ma ograniczeń dla krajów macierzystych ani narodowości osób, które mogą go podjąć. Jedynym warunkiem jest dostęp do Internetu na potrzeby nauki na odległość i zdalnego egzaminu wymaganego do procedur certyfikacyjnych i wydawania certyfikatów w Brukseli, UE.

Aby rozpocząć, musisz zarejestrować konto w Akademii EITCA. Rejestracja konta jest bezpłatna. Z kontem zyskujesz dostęp do pokazów i bezpłatnych zasobów, które pozwolą ci lepiej wybrać odpowiednią dla siebie Akademię EITCA lub Certyfikaty EITC.

Aby zapisać się na akademię EITCA lub wybrany przez siebie program certyfikacyjny EITC, musisz mieć zarejestrowane konto i złożyć zamówienie na wybrany program EITCA Academy lub EITC. Możesz dodać wybrane programy do swojego zamówienia, a po dokonaniu wyboru będziesz mógł zapłacić formalności związane z finalizacją opłaty. Następnie po przetworzeniu zamówienia (które odbywa się automatycznie przez system w ciągu kilku sekund) otrzymasz dostęp online do udziału w wybranych programach z Twojego konta.

Jeśli chodzi o Certyfikaty Akademii EITCA, istnieje promująca 80% dotacja EITCI przyznawana w postaci odpowiedniej obniżki opłat (dotyczy wszystkich zainteresowanych osób na całym świecie i jest związana z zobowiązaniem Koalicji Umiejętności Cyfrowych i Pracy Instytutu EITCI do zwiększenia skali dostępu do Certyfikacji EITC/EITCA upowszechnianie i zmniejszanie barier ekonomicznych). Zastosowanie dotacji EITCI za pomocą 5-literowego kodu cyfrowego umożliwiającego efektywne obniżenie opłaty Akademii EITCA do 20%. Ze względu na 80% dofinansowany dostęp do Akademii EITCA może to być lepsza opcja niż szereg indywidualnych programów certyfikacji EITC, jeśli jesteś zainteresowany zdobyciem nie jednego zestawu umiejętności, ale specjalizacji w danej dziedzinie IT.

W przypadku instytucji i firm delegujących personel, zamówienie można złożyć na rachunku instytucjonalnym, zaczynając od co najmniej 3 planów członków delegowanych pracowników z liczbą dodatkowych usług (w tym szczegółowe monitorowanie i raportowanie postępów procedur dydaktycznych i certyfikacyjnych, jak a także z elastycznymi i opłacalnymi planami).

Podobnie jak w przypadku wszystkich programów certyfikacji kompetencji zawodowych, Akademia EITCA i jej składowe programy certyfikacji EITC nie są na ogół bezpłatne (z wyłączeniem w pełni dotowanego udziału osób niepełnosprawnych, młodzieży w wieku przedszkolnym i osób żyjących w niskim statusie społeczno-ekonomicznym w liczba krajów słabo rozwiniętych, jak określono w Regulaminie). Jednak koszty uczestnictwa w programie ze względu na kształcenie na odległość i zdalny egzamin są skutecznie obniżone w porównaniu z tradycyjnymi stacjonarnymi (opartymi na fizycznej obecności) programami certyfikacyjnymi. Celem Akademii EITCA jest możliwie obniżenie barier w dostępie do unijnego formalnego poświadczania kompetencji zawodowych IT i uczynienie go szerokim dostępnym dla wszystkich potencjalnych uczestników w UE, jak również z dowolnego miejsca na świecie.

Aktualne opłaty za programy Certyfikacji EITC i Programy Certyfikacji Akademii EITCA są podane w Katalog i są odpowiednio ustalone na 110 € i 1100 €. Opłaty certyfikacyjne EITC/EITCA obejmują wszystkie koszty związane z procedurami certyfikacyjnymi i wydawaniem uzyskanych certyfikatów w formie cyfrowej (w razie potrzeby możliwe jest również wydrukowanie cyfrowych Certyfikatów EITC/EITCA w formie referencyjnej gotowej do druku, dostępnej w formacie PDF w serwisie elektronicznym Walidacja certyfikatów EITC/EITCA).

Koszt Akademii EITCA i opłat certyfikacyjnych EITC jest znacznie niższy od średniego kosztu porównywalnego poziomu profesjonalnej certyfikacji IT w UE i na arenie międzynarodowej ze względu na jej formę online. Certyfikaty wydawane przez Unię Europejską formalnie potwierdzają kompetencje cyfrowe zdobyte podczas egzaminów certyfikacyjnych realizowanych zdalnie z Brukseli w ramach uznanego na całym świecie europejskiego standardu Certyfikacji IT wprowadzonego w 2008 roku. Dodatkowo, dzięki całkowicie internetowemu formularzowi, nie ponosisz kosztów podróży/zakwaterowania związanych z tradycyjnymi, stacjonarnymi programami certyfikacji.

Ponadto w ramach stałego zaangażowania Instytutu EITCI we wspieranie wdrażania Europejskiej Agendy Cyfrowej Komisji Europejskiej (element polityki publicznej strategii Europa 2020) w promowaniu kompetencji cyfrowych, umiejętności i filaru integracji, dostępne są pośrednie dotacje Instytutu EITCI przyznawane w obniżeniu stosownych opłat za oferowane programy Akademii EITCA, dalsze zmniejszanie barier ekonomicznych dla atestacji kompetencji zawodowych IT dla uczestników na całym świecie.

Wreszcie, istnieje wiele zasobów edukacyjnych dostępnych bezpłatnie po zarejestrowaniu konta Akademii EITCA, które pozwalają lepiej zapoznać się z modelem Akademii EITCA i podjąć bardziej świadomą decyzję o uczestnictwie. Aby uzyskać dostęp do tych zasobów (wraz z odpowiednimi demonstracjami), możesz zarejestrować swoje bezpłatne konto, klikając przycisk Zarejestruj się w prawym górnym rogu tej witryny.

Europejskie Ramy Kwalifikacji (EQF) to wspólne ramy odniesienia w UE, ustanowione przez Komisję Europejską w celu ułatwienia porównywania kompleksowości poświadczonych kwalifikacji. W ten sposób pomaga rozróżnić poziomy kwalifikacji między różnymi programami i ofertami edukacyjnymi, w tym programami akademickimi i zawodowymi w UE. Odniesienie do ERK można zastosować do wszystkich rodzajów edukacji, szkoleń i potwierdzania kwalifikacji, od edukacji szkolnej po rozwój umiejętności akademickich, zawodowych i zawodowych. Zmienia punkt ciężkości różnicowania efektów uczenia się ze standardowego podejścia opartego na danych wejściowych do nauki, takich jak treści programowe mierzone w godzinach i rodzajach instytucji edukacyjnych, na podejście skoncentrowane na potwierdzonych kwalifikacjach. Poprzez promowanie podejścia opartego na kwalifikacjach, ramy EQF wspierają walidację poświadczonych wyników zorientowanych na umiejętności między edukacją formalną i nieformalną, promując w ten sposób paradygmat uczenia się przez całe życie, wychodząc poza formalne systemy edukacyjne państw członkowskich. EQF wprowadza 8 poziomów odniesienia dla kompleksowości poświadczanych kwalifikacji, które szczegółowo opisano na stronie internetowej Europass, dostępnej pod adresem https://europa.eu/europass/en/description-eight-eqf-levels.

Program Akademii EITCA pod względem kompleksowości potwierdzanych kwalifikacji można odnieść do poziomu 6 Europejskich Ram Kwalifikacji. Poświadcza specjalizację zawodową obejmującą zaawansowaną wiedzę z danej dziedziny programu Akademii EITCA z zapewnieniem właściwego zrozumienia podstaw teoretycznych wraz ze znajomością odpowiednich aspektów zastosowań praktycznych. Potwierdza również zaawansowane umiejętności umożliwiające posiadaczom Certyfikatów EITCA samodzielne rozwiązywanie złożonych problemów, a także osiąganie wysokich poziomów specjalizacji zawodowych i wprowadzanie innowacji w swoich dziedzinach odpowiadających programom EITCA, w których zostali certyfikowani. Poświadczone kwalifikacje Akademii EITCA dodatkowo umożliwiają zarządzanie działalność zawodowa w tej dziedzinie, w tym również podejmowanie decyzji w kontekście zawodowym aplikacji informatycznych w odpowiednich dziedzinach, a także prowadzenie odpowiednich działań doskonalenia zawodowego indywidualnie lub w grupach współpracujących.

Europejskie ramy certyfikacji IT zostały ustanowione w 2008 roku jako oficjalny, niezależny od dostawcy standard szeroko dostępnego, w pełni internetowego formalnego potwierdzania umiejętności cyfrowych i kompetencji informatycznych w wielu obszarach specjalizacji zawodowych.

Jest to jeden z najbardziej uznanych standardów certyfikacji umiejętności cyfrowych z siedzibą w Unii Europejskiej, ale wspiera kariery cyfrowe na całym świecie.

Popularnych instytucji, agencji rządowych czy korporacji, które uznają ten europejski standard certyfikacji umiejętności cyfrowych, jest wiele, a w sekcji Informacje na stronie internetowej Akademii EITCA opublikowano skróconą listę większych globalnych firm, które delegowały swoich pracowników do udziału w różnych EITC/Programy EITCA w przeszłości.

Historia frameworka wskazuje na wybrane, najważniejsze momenty historyczne w rozwoju standardu.

Europejski Instytut Certyfikacji IT zarządzający standardem jest międzynarodową organizacją non-profit działającą w formie prawnej Association Without Profit Purpose (ASBL) zgodnie z postanowieniami tytułu III prawa belgijskiego, nadającą osobowość prawną osobom niebędącym stowarzyszenia zarobkowe i zakłady użyteczności publicznej.

Instytut EITCI zajmuje się przyspieszaniem rozwoju społeczeństwa informacyjnego i przeciwdziałaniem wykluczeniu cyfrowemu m.in. poprzez rozwój i upowszechnianie europejskiego standardu certyfikacji IT, zwiększanie dostępności profesjonalnej certyfikacji IT wśród osób indywidualnych w UE i na świecie.

Realizuje swoją misję od ponad 14 lat i ustanowiła jeden z najbardziej uznanych, niezależnych od dostawców standardów certyfikacji umiejętności cyfrowych w Unii Europejskiej. EITCI zrzesza obecnie ponad 3000 członków w UE i za granicą w ramach współpracy skoncentrowanej na sieci, koncentrując się na opracowywaniu programów europejskich programów certyfikacji IT, a także pracując nad powstającymi technologiami informatycznymi w zakresie standaryzacji odniesień we współpracy z wieloma innymi międzynarodowymi organizacjami ustanawiającymi standardy oraz we wsparciu programu Komisji Europejskiej „Horyzont 2020”.

Chociaż Europejski Instytut Certyfikacji IT koncentruje się na opracowywaniu i rozpowszechnianiu europejskich ram poświadczania umiejętności cyfrowych w ramach certyfikacji IT, jest również aktywny w zakresie normalizacji technicznej i certyfikacji technologii w nowych dziedzinach informatyki, takich jak zastosowania sztucznej inteligencji w dziedzinach o kluczowym znaczeniu (np. Inteligentna energia wspomagana przez AI, zob. https://eitci.org/technology-certyfikacja/ seg) lub w zaawansowanych kwantowych technologiach informacyjnych i komunikacyjnych (por. https://eitci.org/technology-certyfikacja/qsg).

Jak to działa?w 3 prostych krokach

(po wybraniu Akademii EITCA lub wybranego zakresu certyfikatów EITC z pełnego katalogu EITCA/EITC)

Ucz się i ćwicz

Realizuj kompleksową dydaktykę online przygotowującą do egzaminów. Nie ma ustalonych godzin, uczysz się, kiedy chcesz.

Zdobądź Certyfikat IT

Zdaj egzamin online i zdobądź Certyfikat EITC. Zdaj wszystkie egzaminy EITC w programie i zdobądź Certyfikat EITCA.

Rozwiń swoją karierę

Certyfikaty EITC/EITCA stanowią formalne poświadczenie twoich umiejętności informatycznych.

Proces certyfikacji (w pełni online) jest realizowany w języku angielskim, jednak dostępne są również dodatkowe tłumaczenia referencyjne wspomagane sztuczną inteligencją dla wszystkich odnośnych materiałów dydaktycznych i egzaminów, które są wbudowane w interfejs platform.

Wszystkie usługi komunikacyjne i wspierające (w tym nieograniczony dostęp do konsultacji dydaktycznych online z odpowiednimi ekspertami) są również świadczone w języku angielskim, jednak ponownie z narzędziami umożliwiającymi automatyczne tłumaczenie uczestników wspomagane sztuczną inteligencją.

Każdy egzamin EITC składa się z 15 pytań wielokrotnego wyboru (wielokrotnej odpowiedzi) i jest ograniczony czasowo do 30 minut.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, wynik egzaminu EITC wynosi 60% poprawnie udzielonych pytań z 15 losowych pytań egzaminacyjnych zamkniętych wielokrotnego wyboru.

Pojedyncze pytanie egzaminacyjne uważa się za poprawnie udzielone tylko wtedy, gdy wszystkie poprawne odpowiedzi są zaznaczone, a wszystkie nieprawidłowe odpowiedzi pozostają niezaznaczone. Jeżeli np. zaznaczona zostanie tylko jedna poprawna odpowiedź, a pozostałe poprawne odpowiedzi nie zostaną zaznaczone lub zaznaczone zostaną również inne błędne odpowiedzi, to na dane pytanie zostanie uznane, że nie udzielono prawidłowej odpowiedzi.

W przypadku niepowodzenia w podejściu do egzaminu uczestnik będzie mógł poprosić o ponowne podejście do egzaminu (można także poprosić o ponowne podejście do egzaminu w celu poprawienia uzyskanej oceny, przy czym zapisana zostanie zawsze próba z najwyższym wynikiem). Dodatkowe poprawki można zamówić w Centrum Certyfikacji.

Przystępując do egzaminu uczestnicy potwierdzają przestrzeganie Regulaminu, który zaakceptowali po zakończeniu składania zamówienia certyfikacyjnego. Nie ma limitu poprawek do egzaminów dodatkowych i są one przyznawane bez dodatkowych opłat. Nie ma również limitu czasu na ukończenie programu.

Wszystkie procesy certyfikacji w ramach programów EITC/EITCA wraz ze wszystkimi egzaminami w programach EITC przeprowadzane są w pełni zdalnie online w ramach rozwiązań sieciowych na dedykowanych platformach w trybie asynchronicznym.

Dzięki elastycznie lub asynchronicznie zorganizowanemu referencyjnemu e-learningowemu procesowi dydaktycznemu wraz ze wszystkimi egzaminami online przeprowadzanymi asynchronicznie online (pozwalając na najwyższą elastyczność w czasie z samodzielnym organizowaniem przez uczestnika swojej nauki i egzaminów w dogodnym dla niego czasie), fizyczna obecność uczestnika nie jest konieczne, w związku z czym wiele barier w dostępie jest zmniejszanych lub eliminowanych (np. o charakterze geograficznym, logistycznym, ekonomicznym).

Uczestnik ma indywidualny, nieograniczony dostęp do platformy certyfikacyjnej zapewniającej dobrze zaplanowany krok po kroku referencyjny proces dydaktyczny nadzorowany przez pracowników odpowiedzialnych za realizację programu zgodnie z wytycznymi Instytutu EITCI, wraz z referencyjnymi materiałami elektronicznymi (m.in. ogólnodostępny): wykłady (w formie multimedialnej i tekstowej wraz z ilustracjami, animacjami, zdjęciami lub filmami źródłowymi i dostępnymi bezpośrednio z platformy) z dodatkiem samouczków, laboratoriów (w tym edukacyjny dostęp próbny do oprogramowania, a także odpowiednie aplikacje interaktywne) oraz nieograniczone zdalne konsultacje dydaktyczne.

Odnośniki do materiałów dydaktycznych online dla każdego programu certyfikacji EITC w pełni obejmowały odpowiadający mu program nauczania i kończyły się zdalnym egzaminem EITC (o charakterystyce testu zamkniętego, w tym 15 losowych zamkniętych pytań testowych wielokrotnego wyboru dotyczących danego programu nauczania programu EITC).

Ten zdalny test jest rozwiązywany przez uczestnika w ramach platformy certyfikacyjnej (gdzie uczestnik może przystąpić online do interaktywnego testu, który realizuje losowy wybór pytań testowych, z możliwością powrotu do pytań, na które udzielono odpowiedzi lub na które nie udzielono odpowiedzi w ciągu 45 minut). Wynik pozytywny egzaminu EITC to 60% pozytywnych odpowiedzi, ale niepowodzenie w osiągnięciu tego limitu umożliwia ponowne przystąpienie do egzaminu bez dodatkowych opłat (przy każdym podejściu do egzaminu dostępna jest jedna bezpłatna poprawka umożliwiająca zaliczenie testu lub poprawienie wyniku pozytywnego, po której następuje kolejna poprawka do egzaminu wymaga złożenia wniosku do administracji, aby była możliwa, ale pozostaje bez dodatkowej opłaty). Zaliczenie wszystkich egzaminów EITC składających się na odpowiedni Certyfikat Akademii EITCA (z programami zastępczymi EITC) skutkuje również wydaniem uczestnikowi odpowiedniego Certyfikatu Akademii EITCA (nie ma dodatkowych egzaminów EITCA, a Certyfikaty EITCA wydawane są na podstawie zarobienia wszystkich odpowiednie certyfikaty EITCA stanowiące EITC).

Wszystkie procedury są wdrażane w pełni zdalnie w Brukseli, a Certyfikaty są wydawane uczestnikom w zabezpieczonej cyfrowo i możliwej do zweryfikowania formie.

Ważna cecha platformy certyfikacji umożliwia szczegółową analizę procesu uczenia się i certyfikacji każdego uczestnika, w tym pełną statystykę wszystkich działań w ramach platformy certyfikacji, umożliwiając generowanie raportów aktywności, a także automatyczną identyfikację i wsparcie uczestników mających problemy z dydaktyką materiały i badania. Dokładna analiza aktywności w procesie dydaktycznym umożliwia zindywidualizowane podejście wspierające do zidentyfikowanych uczestników, jeśli jest to konieczne. Może być również wykorzystywany przez samych uczestników do formalnego dokumentowania swoich działań edukacyjnych stronom trzecim lub do własnej analizy i planowania (szczególnie przydatne dla instytucji i firm delegujących swój personel do certyfikacji).

Platforma certyfikacji jest stale wspierana administracyjnie i technicznie. Administracja obejmuje zarządzanie techniczne i ogólną kontrolę funkcjonowania platformy. Wsparcie techniczne obejmuje wsparcie użytkownika z dedykowanym działem pomocy technicznej i rozwiązywanie problemów związanych z podsystemami bezpieczeństwa, archiwizacją danych, bazami danych i aktualizacjami funkcji platformy (działania wykonywane w sposób ciągły przez dedykowany i wyspecjalizowany personel techniczny).

Programy europejskich ram certyfikacji IT są regularnie aktualizowane. Należy zauważyć, że europejskie ramy certyfikacji IT nie są usługą szkoleniową, ale usługą certyfikacji umiejętności (lub poświadczenia wiedzy). Usługa polega na walidacji umiejętności i wiedzy (kwalifikacji) oraz zapewnieniu weryfikowalnego formalnego poświadczenia tych kwalifikacji w postaci Europejskiego Certyfikatu Informatycznego, który obejmuje indywidualne Certyfikaty EITC oraz kompleksową specjalizację potwierdzającą Certyfikaty Akademii EITCA. Certyfikaty te są przyznawane po przejściu odpowiednich procedur egzaminacyjnych i są ważne do weryfikacji przez strony trzecie w celu wsparcia dokumentacji profesjonalnych kwalifikacji cyfrowych uczestników. Nasza usługa polega na wdrożeniu w pełni internetowego procesu certyfikacji, który stale rozwijamy w wielu dziedzinach stosowanej informatyki, będąc pionierem tego podejścia w sposób niezależny od dostawcy i w metodologii online. Większość innych dostawców certyfikacji cyfrowej przyjęła podobne modele działania dopiero w ciągu ostatnich kilku lat.

Europejski Program Certyfikacji Informatycznej certyfikuje umiejętności cyfrowe zgodnie ze swoimi programami nauczania określonymi na stronach internetowych programów certyfikacji wraz z odnośnikami do materiałów dydaktycznych (w tym ogólnodostępnych materiałów dydaktycznych), które zapewniają pełne pokrycie dydaktyczne wymaganych programów certyfikacji dla odpowiednich egzaminów (chociaż szkolenie nie jest częścią usługi certyfikacyjnej EITCI, ponieważ podstawowa usługa certyfikacyjna polega na testowaniu, weryfikowaniu i potwierdzaniu wiedzy i umiejętności uczestników; odpowiednie programy certyfikacji są dodatkowo wymienione dla wygody uczestników, którzy mogą również korzystać z innych odpowiednich zasobów edukacyjnych lub usług szkoleniowych).

Od 2008 roku Europejski Instytut Certyfikacji IT wspiera otwarty dostęp do zasobów edukacyjnych dotyczących technologii cyfrowych. Od zaangażowania w finansowane z EFS i EFRR projekty tworzenia i bezpłatnego udostępniania materiałów edukacyjnych w otwartym dostępie, poprzez współpracę z indywidualnymi ekspertami, publikowanie materiałów dydaktycznych w otwartej formie, EITCI przyczyniło się do szerokiego rozpowszechniania bezpłatnego i otwartego dostępu materiały edukacyjne w technologiach cyfrowych, z których część jest bezpośrednio wykorzystywana jako referencyjne materiały dydaktyczne obejmujące programy nauczania odpowiednich programów certyfikacji.

Programy Europejskiej certyfikacji IT są opracowywane, aktualizowane i akceptowane przez odpowiednie komitety EITCI złożone z ekspertów w odpowiednich dziedzinach wiedzy, w tym zarówno naukowców, jak i praktyków. EITCI zapewnia również wszystkim uczestnikom swoich programów certyfikacyjnych nieograniczone konsultacje online ekspertów dziedzinowych, którzy odpowiadają na wszystkie pytania dotyczące programów certyfikacji, aby uczestnicy mogli lepiej przygotować się do podjęcia odpowiednich egzaminów certyfikacyjnych.

Od 2008 r. Instytut EITCI wydał setki tysięcy certyfikatów EITC i EITCA na całym świecie (a także blisko 1 milion certyfikatów cyfrowych), uzyskując liczbę ponad 1 miliona osób z ponad 40 krajów, które zapoznały się ze standardem EITC/EITCA podstawowe umiejętności cyfrowe i podstawowe umiejętności, wyspecjalizowane obszary informatyki stosowanej dla informatyków, podstawowe i zaawansowane projektowanie grafiki komputerowej, a także programy do digitalizacji administracji publicznej (eGovernment) i przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu wśród grup defaworyzowanych społecznie (zwłaszcza osób żyjących z niepełnosprawności).

Główna różnica polega na tym, że certyfikacja EITCA Academy składa się z pewnej grupy tematycznie powiązanych certyfikatów EITC (zwykle od 10 do 12). Tylko po uzyskaniu wszystkich tych podstawionych certyfikatów EITC uczestnik otrzyma również dedykowany certyfikat EITCA, który poświadcza specjalizację w odpowiedniej dziedzinie (uzyskanie certyfikatu Akademii EITCA nie wymaga żadnych dodatkowych badań, wymaga zdania egzaminów na wszystkie podstawione certyfikaty EITC) .

Możliwe jest uzyskanie certyfikatu Akademii EITCA poprzez uzyskanie indywidualnych certyfikatów EITC w osobnej rejestracji dla każdego programu EITC (jeden po drugim), ale możliwe jest również bezpośrednie zarejestrowanie się w Akademii EITCA z dostępem do całej grupy Certyfikacji EITC w ramach wybranej Akademii EITCA. Uprawnia to uczestnika do dotowanego dostępu do Instytutu EITCI przyznanego przez znacznie obniżoną opłatę Akademii EITCA, dostępną na całym świecie w celu promowania wysokiej jakości i kompleksowego rozpowszechniania zestawów umiejętności informatycznych.

Uczestnik może wybierać pomiędzy realizacją całej Akademii EITCA (grupowanie odpowiednich programów EITC), a realizacją jednego programu EITC (lub pewnego wyboru programów EITC).

Każdy program certyfikacji EITC odwołuje się do programu nauczania obejmującego 15 godzin nauki treści kończących się egzaminem na odpowiedni certyfikat EITC. Zakończenie programu EITC można osiągnąć średnio w ciągu jednego do dwóch dni, jednak nie ma wymagań czasowych, a uczestnik może w razie potrzeby zaplanować dłuższy okres na przygotowanie dydaktyczne i egzaminacyjne (na przykład tydzień lub 2 tygodnie, poświęcając na naukę odpowiednio jedna godzina lub 2 godziny dziennie). Jeśli uczestnik posiada już wiedzę i kompetencje w zakresie odpowiadającym programowi certyfikacji EITC, może on uzyskać bezpośredni dostęp do egzaminu i tym samym natychmiast uzyskać odpowiedni certyfikat EIC.

Każda akademia EITCA składa się z 10-12 certyfikatów EITC, co stanowi łącznie program obejmujący 150-180 godzin nauki. Ogólnie przy założeniu, że nauka odbywa się w dni robocze w tygodniu, możliwe jest ukończenie programu Akademii EITCA w mniej niż miesiąc (nauka każdego dnia roboczego). Kolejnym harmonogramem odniesienia jest jeden semestr akademicki (zwykle 5 miesięcy), w którym uczestnik jest w stanie ukończyć program certyfikacji EITCA, ucząc się tylko jednego dnia w tygodniu.

Referencyjne godziny nauki treści programu, o których mowa powyżej, określają merytoryczną miarę kompleksowości programu certyfikacji w oparciu o standardy godzin akademickich studiów. Oznacza to, że odpowiednie zachowanie edukacyjne przez uczestnika zajęłoby średnio 150-180 godzin, gdyby zostało przeprowadzone w formie stacjonarnej. Zależy to również od cech poszczególnych uczestników w zakresie umiejętności przygotowania i uczenia się, co może skutkować szybszym lub wolniejszym tempem nauki i przygotowania do zajęć zgodnie z programem nauczania. Ze względu na fakt, że szkolenie prowadzone jest w asynchronicznej formie e-learningu, jego faktyczny czas realizacji zależy od indywidualnych umiejętności każdego uczestnika i może zostać przedłużony lub skrócony (ramy czasowe nauki i przygotowania do certyfikacji są dostosowane do indywidualnych potrzeb uczestnicy).

Tak. Zarówno w programie certyfikacji EITC, jak i EITCA Academy proces uczenia się i przygotowania dydaktycznego obejmuje nieograniczone zdalne konsultacje ze specjalistycznym personelem dydaktycznym z odpowiedniej dziedziny IT. Jeśli wystąpią jakiekolwiek trudności ze zrozumieniem pojęć zawartych w programie nauczania, a także we wspomagającej treści dydaktycznej i materiałach lub w wykonywaniu zadań, lub jeśli uczestnik ma jakiekolwiek pytania lub wątpliwości dotyczące treści programu, należy skonsultować się z personelem dydaktycznym przez środki komunikacji online i doradztwa systemu biletowego. Konsultacje są przeprowadzane za pośrednictwem specjalnego interfejsu na platformie certyfikacyjnej i e-learningowej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Formularze i instrukcje dotyczące kontaktowania się z dydaktycznymi pracownikami konsultacyjnymi i tworzenia zapytań można znaleźć bezpośrednio na certyfikacyjnej platformie e-learningowej.

Aktualny wybór dostępnych wydanych certyfikatów Instytutu EITCI obejmuje ponad 70 certyfikatów EITC i 7 certyfikatów Akademii EITCA.

Ze względu na ograniczoną operacyjnie zdolność do wsparcia dydaktycznego i konsultacji, ograniczając w ten sposób liczbę wydawanych co miesiąc certyfikatów EITC/EITCA, niektóre programy certyfikacji mogą być czasowo niedostępne. W takich przypadkach programy certyfikacyjne bez wolnych miejsc mogą zostać zarezerwowane przez uczestników, którzy zostaną poinformowani, kiedy miejsca będą ponownie dostępne, i będą mieli dostęp do odpowiednich programów według kolejności zgłoszeń.

Tak, istnieje możliwość wznowienia zarówno nieudanych, jak i pozytywnie zdanych egzaminów EITC w celu poprawy wyniku pozytywnego. Przy każdej próbie egzaminacyjnej dostępny jest jeden bezpłatny powtórka, aby przejść egzamin lub poprawić wynik zaliczenia, po czym kolejne powtórzenia egzaminu wymagają włączenia do administracji, ale pozostają bez dodatkowych opłat. Uczestnik może ponownie zaliczyć zdany test, aby poprawić wynik w celu lepszej prezentacji na certyfikacie. Należy również zauważyć, że nie ma egzaminów EITCA Academy (egzaminy są przypisane tylko do programów EITC i zaliczenie każdego z nich z wydaniem Certyfikatu EITC, podczas gdy Certyfikat Akademii EITCA jest wydawany tylko dla zaliczenia odpowiedniej grupy wszystkich spójnych Egzamin EITC w danym programie Akademii EITCA). Wyniki przedstawione na certyfikacie EITCA Academy są wynikami wszystkich certyfikatów EITC wchodzących w skład danej Akademii EITCA.

Tak. Uczestnicy będą mieli dostęp do platformy e-learningowej ze wszystkimi materiałami dydaktycznymi i zasobami zgodnie z programami nauczania w odpowiednich programach certyfikacyjnych EITC/EITCA Academy, również po ukończeniu nauki i przygotowań, a także po zdaniu egzaminów i uzyskaniu certyfikatów. Dostęp będzie możliwy w nieskończoność z kont uczestników w Akademii EITCA.

Tak, zarówno Europejskie Ramy Certyfikacji IT, jak i Europejski Instytut Certyfikacji IT, który je opracowuje, są w pełni zgodne z normami ISO/IEC 17024 dotyczącymi jednostek prowadzących certyfikację osób. W szczególności EITCI nie świadczy komercyjnych kursów ani usług szkoleniowych w zakresie programów certyfikacyjnych EITC i EITCA, stosując się do wymagań normy ISO/IEC 17024 dla jednostek prowadzących certyfikację osób w odłączeniu komercyjnej oferty usług szkoleniowych i kursów od certyfikacji usług ze względu na możliwe uprzedzenia i nierówności w przypadku, w którym jednostka certyfikująca komercjalizowałaby szkolenia lub kursy w zakresie określonych przez siebie wymagań certyfikacyjnych dotyczących umiejętności. Wszystkie europejskie programy certyfikacji IT są wdrażane zgodnie z obowiązującymi Regulamin usług. W szczególności wszystkie programy certyfikacyjne EITC/EITCA zawierają szczegółowe programy nauczania i płatne usługi egzaminowania certyfikacyjnego. We wszystkich swoich programach certyfikacyjnych Instytut EITCI dodatkowo zapewnia autorskie materiały dydaktyczne do samouczenia się online i offline, a także egzaminy cząstkowe do samooceny certyfikacyjnej krok po kroku, a także nielimitowane dydaktyczne konsultacje eksperckie online, odpowiadające na wszystkie pytania jego Uczestników programów w zakresie treści programów certyfikacji w celu wsparcia ich przygotowań do podjęcia odpowiednich egzaminów certyfikujących, które stanowią odpłatne usługi oferowanych programów certyfikacji. Programy mogą również odwoływać się do bezpłatnych programów nauczania obejmujących materiały pomocnicze w różnej formie jako pomoce dydaktyczne dla uczestników, które jednak nie są usługami komercyjnymi i płatnymi zgodnie z wymaganiami normy ISO/IEC 17024, jak określono w §9 Regulaminu i Warunki. Takie bezpłatne materiały referencyjne mogą obejmować ogólnodostępne książki, samouczki online i filmy wideo, z których wszystkie udostępniają otwarte licencje na ich wykorzystanie w celu lepszego przygotowania się do procedur certyfikacji wdrożonych przez Instytut EITCI w ramach programów certyfikacji EITC/EITCA, ale są nie są częścią oferty komercyjnej usługi certyfikacyjnej i nie są usługą płatną. Płatne usługi certyfikacyjne świadczone w ramach EITC/EITCA obejmują procedury certyfikacji online, tj. egzaminy programów certyfikacyjnych, wydawanie odpowiednich certyfikatów uczestnikom, którzy pomyślnie zdali odpowiednie egzaminy, przetwarzanie przechowywania danych certyfikacyjnych i walidację online przez strony trzecie, a także wsparcie i usługi doradcze dla wszystkich uczestników programów certyfikacji EITC/EITCA. Charakter i zakres usługi certyfikacyjnej jest w pełni określony na stronach internetowych poszczególnych programów certyfikacji, a także w Regulamin usług, z zastrzeżeniem potwierdzenia podczas rejestracji w programie(-ach) certyfikacji. EITCI zapewnia również bezwarunkową 30-dniową politykę zwrotów zarówno dla programów certyfikacyjnych EITC, jak i EITCA, rozszerzając postanowienia przepisów o ochronie konsumentów wdrażających Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/83/UE w sprawie praw konsumentów, tak aby wszystkie osoby niezadowolone z usług certyfikacyjnych mogą zażądać zwrotu kosztów anulowania rejestracji w programach certyfikacyjnych.

EITC/EITCA Certification to międzynarodowy program edukacyjny i certyfikacyjny z siedzibą w Europie, standaryzujący ramy certyfikacji kompetencji w branży technologii informatycznych. Nie ma formalnej równoważności z żadnymi krajowymi programami edukacyjnymi państw członkowskich UE. Jednak pod względem treści programu związanego z kompleksowymi programami Akademii EITCA jego złożoność i wynikające z niego poświadczenie specjalizacji zawodowej posiadacza certyfikatu może być najlepsze w porównaniu z akredytowanymi studiami podyplomowymi na poziomie krajowym w zakresie uczenia się obciążenie pracą i potwierdzone poziomy kompetencji. Z drugiej strony Certyfikacja Akademii EITCA wraz z Certyfikacjami EITC nie jest równoważna z profesjonalnymi certyfikacjami IT zorientowanymi na dostawców, wydawanymi przez różnych dostawców IT (takimi jak Microsoft, Google, Adobe itp.), Będącymi niezależnymi od dostawców i koncentrującymi się na rzeczywistej wartości certyfikowane kompetencje, zamiast stać się częścią strategii konkurencji produktowej i marketingu między dostawcami IT. Jednak to, co Certyfikaty EITC/EITCA mają wspólnego z certyfikatami IT wydanymi przez profesjonalnych dostawców, polega na tym, że koncentrują się one również na aspektach praktycznych i zastosowaniu certyfikowanej wiedzy i umiejętności.

Co to oznacza w praktyce?

EITCA Academy Certification nie jest formalnym dyplomem ukończenia studiów wyższych na poziomie krajowym, ale międzynarodowym standardem certyfikacji kompetencji branży IT, który jest jednak niezależny od dostawcy i jest zarządzany przez Europejski Instytut Certyfikacji Technologii Informacyjnych, niezależny dostawca non-profit urząd certyfikacji lub jednostka certyfikująca. W ramach programu EITC/EITCA Academy Posiadacz certyfikatu nie otrzymuje podyplomowego dyplomu edukacyjnego na poziomie krajowym ani certyfikatu dostawcy IT, ale międzynarodowy i wydany w Brukseli, UE, certyfikat kompetencji formalnych w zakresie technologii informacyjnych, z zakresem certyfikowanej wiedzy i umiejętności równoważne studiom podyplomowym pod względem kompleksowości (począwszy od kompleksowości programu referencyjnego 150 godzin) i szeregu aktualnych dostawców IT wydało certyfikaty. Nie ma kryteriów kwalifikujących do podjęcia Akademii EITCA (ani żadnego elementu programu certyfikacji EITC) i nie są wymagane żadne wcześniejsze kwalifikacje (np. Licencjat uzyskany na studiach licencjackich jest ogólnie wymagany do podjęcia dalszych studiów podyplomowych w szkolnictwie wyższym akademickim, które jest nie jest to warunek uczestnictwa w Akademii EITCA).

Sama certyfikacja Akademii EITCA umożliwia jej posiadaczowi profesjonalne potwierdzenie poświadczonych umiejętności i kompetencji do pracy w zakresie posiadanego certyfikatu. Podczas gdy pracodawcy zazwyczaj wymagają dyplomu ukończenia studiów wyższych w danym zakresie specjalizacji zawodowej, generalnie bardzo pozytywnie przyjmują dodatkowe kompleksowe zaświadczenia o umiejętnościach, szczególnie w dziedzinie informatyki, niezależnie od tego, czy jest to podstawowy przedmiot kształcenia kandydata, czy nie. Jeżeli poświadczenie kompetencji jest na poziomie kompleksowości porównywalnym z formalnym akademickim dyplomem ukończenia studiów podyplomowych, w niektórych przypadkach pracodawca może uznać go za wystarczający zamiennik, zwłaszcza biorąc pod uwagę kwestie związane z kosztami studiów w systemie szkolnictwa wyższego dany kraj). W innych przypadkach będzie to właściwe uzupełnienie formalnego dyplomu ukończenia studiów wyższych, potwierdzającego międzynarodową aktywność kandydatów w zakresie samorozwoju i odkładającego na bok konkurencyjne wnioski bez podobnych zaświadczeń o kompetencjach. Pracodawcy zazwyczaj cenią sobie wysoką zachętę po stronie kandydata pod względem samorozwoju, edukacji i doświadczenia i jako taka uznają międzynarodowy certyfikat Akademii EITCA na korzyść kandydata. Podsumowując certyfikację Akademii EITCA można dobrze potraktować jako sposób na uzupełnienie dyplomu edukacyjnego na poziomie krajowym licencjackim lub podyplomowym bardziej specjalistycznym, profesjonalnym certyfikatem opartym na branży IT w UE. Z pewnością stanowi to ważny atut w CV posiadacza certyfikatu, potwierdzając jego międzynarodową działalność dystansową w zakresie podnoszenia kwalifikacji. Nawet w przypadku specjalistycznego dyplomu ukończenia studiów podyplomowych odpowiedni certyfikat akademicki EITCA okaże się bardzo cennym atutem w życiorysie i zwiększy perspektywy zatrudnienia nie tylko poprzez formalne potwierdzenie posiadanych kwalifikacji i kompetencji informatycznych, ale również poprzez udowodnienie zdolności kandydata do pomyślnego kontynuowania edukacji i samorozwoju poprzez uzyskanie uznanej na całym świecie międzynarodowej branży IT, niezależnej od dostawcy certyfikacji.

Zgodnie z procesem bolońskim UE działa na rzecz zintegrowanych ram szkolnictwa wyższego. Obecnie głównym środkiem do osiągnięcia tego celu jest standaryzacja we wszystkich krajach UE i niektórych innych krajach chcących uczestniczyć w tym systemie, że szkolnictwo wyższe powinno opierać się na kwalifikacjach i być podzielone na 3 główne cykle: 1. cykl kwalifikacji (nieformalnie określany jako licencjat) studia, zwykle kończone tytułem licencjata), II stopień (nieformalnie zwane studiami podyplomowymi lub magisterskimi, zwykle kończącymi się tytułem magistra) oraz trzeci cykl, studia doktoranckie (zwykle obejmują nie tylko kształcenie, ale także badania własne zakończone doktorat). Oprócz powyższego proces boloński wprowadził system punktów ECTS (europejski system transferu i akumulacji punktów), który wprowadza miarę punktów (lub punktów ECTS) przypisanych do kursów, zwykle z 2 ECTS przypisanym do 3 do 1 godzin stacjonarnych program dydaktyczny. Punkty ECTS służą jako odniesienie do porównania złożoności kursów w różnych instytucjach szkolnictwa wyższego oraz w umowach między tymi instytucjami o uznaniu kursów ukończonych w różnych instytucjach na podstawie punktów ECTS wspierających międzynarodową wymianę studentów z UE i studiujących za granicą.

Porównując złożoność i treść programu, Akademię EITCA można najlepiej porównać do poziomu szkolnictwa wyższego (drugiego stopnia), nawet jeśli nie jest formalnie akredytowana jako taka przez administrację na poziomie krajowym, ponieważ jest to standard międzynarodowy. Kompetencje uzyskane po ukończeniu Akademii EITCA potwierdzone certyfikatem EITCA są pod względem merytorycznym równoważne pod względem kompleksowości z dyplomem ukończenia studiów podyplomowych, z tą różnicą, że certyfikacja Akademii EITCA nie jest dokumentem wydanym na poziomie krajowym, ale międzynarodowym i jest koncentruje się na konkretnej dziedzinie IT, a nie na całej dyscyplinie. To bardziej wyspecjalizowane podejście do certyfikacji Akademii EITCA może być zaletą również w porównaniu z dyplomami podyplomowymi dla kariery zawodowej związanej z IT. Zwykle studia podyplomowe są szerzej zdefiniowane (np. Informatyka, administracja biznesu, ekonomia, matematyka itp.) Niż Akademia EITCA, która obejmuje jedną ze szczególnych dziedzin technologii informatycznych (np. Bezpieczeństwo informacji, technologie informacyjne dla biznesu, grafika komputerowa itp.) .). Studia podyplomowe magisterskie zawierają od 2 do 1500 godzin programowych, o których mowa odpowiednio od 3000 do 60 punktów ECTS (standardowy rok akademicki zwykle obejmuje 120 godzin). Akademia EITCA obejmuje program dydaktyczny trwający 1500–150 godzin, przy czym obowiązuje od 180 do 30 punktów ECTS (obejmuje on 60–10 kursów EITC, z których każdy ma przypisany od 12 do 3 punktów ECTS na podstawie porównania treści w odniesieniu do standardów akademickich w odpowiednich tematach , z referencją czasową wynoszącą 5 godzin dla każdego kursu EITC, co odpowiada jednak 15 do 60 godzinom standardowego postępowania akademickiego ze względu na indywidualny i asynchroniczny model edukacji obecny w Akademii EITCA). W ten sposób Akademię EITCA można porównać do jednego roku akademickiego studiów wyższych II stopnia (poziom magisterski) pod względem kompleksowości i złożoności formalnie potwierdzonych kompetencji informatycznych. Z drugiej strony certyfikaty EITC pod względem merytorycznym odpowiadają kursom akademickim w szkolnictwie wyższym (przypisanym od 90 do 2 punktów ECTS w unijnym systemie transferu punktów akademickich), a także wydanym przez dostawcę certyfikacji produktu lub technologii IT, ze względu na zastosowanie i praktyczny charakter.

Pod względem treści program certyfikacji Akademii EITCA (równowartość 150-180 godzin zajęć stacjonarnych, tj. Standardowy rok akademicki lub 2 semestry akademickie) można porównać do specjalistycznych studiów podyplomowych, ale z przewagą standardu certyfikacji UE z międzynarodowymi charakter i uznanie (certyfikaty z siedzibą w UE wydawane w Brukseli są powszechnie uznawane na całym świecie, nawet w przypadku formalnych krajowych systemów dyplomów akademickich wydawanych w centralnych lokalizacjach UE). Ważną cechą programów certyfikacyjnych EITC/EITCA jest możliwość ukończenia tylko wybranych pojedynczych programów EITC odpowiadających poszczególnym kursom tworzącym odpowiednią Akademię EITCA (pojedyncze specjalistyczne certyfikowane kursy EITC o średniej zawartości dydaktycznej 15 godzin). Programy certyfikacji kompetencji EITCA i EITC obejmują treść programu opracowaną zgodnie z podejściem oddolnym, dzięki czemu nie jest wymagana wcześniejsza wiedza informatyczna do ich uzupełnienia, pomimo ich zaawansowanej i specjalistycznej formy. Dzięki temu nawet najbardziej wyspecjalizowane programy EITC/EITCA mogą być z powodzeniem ukończone przez osoby bez wcześniejszej wiedzy informatycznej, przy czym są również istotne dla specjalistów IT i ekspertów w odpowiednich dziedzinach.

Podsumowując EITCA Academy jest zalecana jako międzynarodowa uznana profesjonalna certyfikacja informatyczna uzupełniająca krajowe licencjaty lub studia wyższe (tj. Licencjat lub magister), które mogą jednak poświadczać kompetencje posiadaczy w bardziej ogólnej lub nawet innej dyscyplinie z tej dziedziny że posiadacz certyfikatu stara się kontynuować swoją karierę zawodową (w tym akademii certyfikacja EITCA obejmuje tę dziedzinę). Z powodzeniem można szukać pracy bez dyplomu ukończenia studiów wyższych posiadającego certyfikat Akademii EITCA, ponieważ może on formalnie udowodnić na podstawie treści programu objętego certyfikatem, że rozwój potwierdzonych kompetencji jest równoważny z rocznym studium podyplomowym dla tytuł magistra, ale w ramach międzynarodowej normy certyfikacji zorientowanej na przemysł IT opracowanej i rozpowszechnianej przez Europejski Instytut Certyfikacji Technologii Informatycznych w Brukseli, UE. Należy zauważyć, że wycena standardu certyfikacji IT Akademii EITCA na podstawie krajowych dyplomów kształcenia podyplomowego lub certyfikatów dostawców branżowych na poziomie IT zależy od pracodawcy oraz jego własnych przekonań i opinii, jednak ocena posiadaczy EITC/EITCA kariery wskazują, że ten standard uznawania rośnie, i to nie tylko w UE.

Odpowiedź na pytanie, czy EITCA Academy i certyfikaty EITC są kompatybilne z ECTS, wiąże się z odpowiedzią na pytanie, czy możesz zaliczyć ukończenie programów EITCA Academy lub EITC do trwających przyszłych studiów licencjackich lub podyplomowych w ramach formalnego systemu szkolnictwa wyższego na poziomie krajowym.

Odpowiedź jest ogólnie pozytywna. Każdemu programowi certyfikacji EITC i akademii EITCA przyznawana jest określona liczba punktów ECTS.

Instytut EITCI komunikuje się z uniwersytetami w UE na temat systemu ECTS (europejskiego systemu transferu i akumulacji punktów), oferując dwustronne uznanie treści programu edukacyjnego (w kierunku odpowiednich programów certyfikacji EITC/EITCA). Z zastrzeżeniem tych propozycji niektóre programy EITC/EITCA Certificaiton są przyznawane przez EITCI Institute z punktami ECTS, umożliwiając tym samym europejskim studentom pośród posiadaczy certyfikacji samodzielną naukę, którą przeszli i udowodnili, że opanowali w drodze procedury certyfikacji za ich akademickie postępowanie. ECTS stanowi europejski standard w porównywaniu ilości uczenia się na podstawie efektów uczenia się (w przypadku certyfikacji EITC/EITCA mierzonych wynikami egzaminów) i związanego z tym obciążenia pracą na szkolnictwie wyższym, a także programów kształcenia i szkolenia zawodowego prowadzonych w całej Unii Europejskiej i współpracujące kraje ECTS.

W przypadku uzyskanego certyfikatu EITC/EITCA odpowiednie kwoty punktów ECTS są przyznawane w zależności od konkretnego programu (jego złożoności, kompleksowości i związanego z tym nakładu pracy związanej z uczeniem się) i kredyty te mogą być akceptowane przez uniwersytet posiadacza certyfikatu, z zastrzeżeniem dwustronnej umowy między tą uczelnią a Instytut EITCI. Instytut EITCI inicjuje zapytanie o umowę dwustronną ECTS ze wskazanym uniwersytetem na podstawie wniosku posiadacza certyfikatu, który chciałby, aby uzyskane punkty ECTS zostały uhonorowane na jego lub wybranej uczelni za bieżące lub przyszłe postępowanie akademickie.

Jeśli jesteś posiadaczem certyfikatu lub reprezentujesz uniwersytet zainteresowany lub zapytany przez studentów o akceptację punktów ECTS dla ich odpowiednich certyfikatów EITC/EITCA, proszę skontaktuj się z Instytutem EITCI i dostarczy wszystkie wymagane szczegóły i dokumenty, aby przejść dalej.

Nie musisz także studiować na uniwersytecie europejskim, aby poprosić o akceptację twoich programów EITC/EITCA, które uzyskały punkty ECTS. Będzie to jednak zależne od decyzji Dziekana twojego uniwersytetu. Jeśli studiujesz na uniwersytecie europejskim (niekoniecznie w UE, ale także w kraju uczestniczącym w systemie ECTS), ta decyzja jest bardziej automatyczna, jednak nadal pozostaje niezależną decyzją twojego uniwersytetu pod względem dwustronnego porozumienia w sprawie przyjęcia odpowiednie programy EITCA Academy i EITC, obowiązujące dla odpowiednich działań akademii na uniwersytecie.

Należy zaznaczyć, że akceptacja ECTS będąca decyzją administracji uniwersyteckiej o przyjęciu lub odmowie honorowania ukończenia określonego programu certyfikacji EITC/EITCA w prowadzeniu studiów jest niezależna od Instytutu EITCI, co może jedynie uzasadnić odpowiednie liczba punktów ECTS przyznanych w ramach danego programu certyfikacji i ubiegać się o uniwersytet w celu zawarcia dwustronnej umowy ECTS (takie zapytanie może zostać skierowane przez Instytut EITCI lub bezpośrednio przez posiadacza Certyfikatu do Dziekana wraz z odpowiednimi certyfikatami EITC/EITCA i ich uzupełnieniami - szablony dokumentów wniosku o przyjęcie punktów ECTS można pobrać po uzyskaniu Certyfikatów). Zarówno certyfikaty EITC, jak i EITCA są dostarczane ze szczegółowymi uzupełnieniami programu, które pozwolą na właściwe rozważenie pod względem merytorycznym równoważności z odpowiednim kursem uniwersyteckim lub odpowiednią ilością kwalifikacji i kompetencji nawet przez uniwersytety w krajach, które nie uczestniczą w systemie ECTS.

Podsumowując, akademie EITCA składają się z grup indywidualnych programów certyfikacyjnych EITC, z których każdy ma przypisaną określoną liczbę punktów ECTS, przyznawanych posiadaczowi certyfikatu po uzyskaniu certyfikatu. Skala ocen oparta na procentach EITC/EITCA jest również w pełni kompatybilna ze skalą oceny ECTS.

Europejski system transferu i akumulacji punktów (ECTS) służy jako standard oparty na UE do porównywania osiągnięć w nauce i osiągnięć studentów szkół wyższych w Unii Europejskiej i innych krajach europejskich, którzy chcą wziąć udział w standardzie ECTS. Za pomyślnie ukończone kursy przyznaje się odpowiednią liczbę punktów ECTS. Punkty ECTS służą jako odniesienie do porównania złożoności kursów w różnych instytucjach szkolnictwa wyższego oraz w umowach między tymi instytucjami o uznaniu kursów ukończonych w różnych instytucjach na podstawie punktów ECTS wspierających międzynarodową wymianę studentów z UE i studiujących za granicą. Należy zauważyć, że wiele krajów ma podobne standardy, które mogą z łatwością rozliczać punkty ECTS, a także z zastrzeżeniem indywidualnego wniosku.

Framework DigComp
Framework DigComp

DigComp to skrót od Digital Competence Framework for Citizens, opracowany przez Wspólne Centrum Badawcze Komisji Europejskiej.

Ramy DigComp w swoim wymiarze 1 odnoszą się do 5 kluczowych elementów (lub obszarów) osobistych umiejętności cyfrowych obywateli:

 1. Umiejętność korzystania z informacji i danych
 2. Komunikacja i współpraca
 3. Tworzenie treści cyfrowych
 4. Bezpieczeństwo
 5. Rozwiązanie problemu

Zgodnie ze swoją definicją DigComp ma na celu zapewnienie jednolitych ram kompetencji cyfrowych dla obywateli, a jego obszary koncentrują się na osobistych i ogólnych kompetencjach cyfrowych, w przeciwieństwie do kompetencji zorientowanych na aplikacje IT w różnych obszarach technologii cyfrowych.

Jest to podejście odmienne od podejścia zastosowanego w definicji europejskich ram certyfikacji IT, których celem jest certyfikacja odpowiednich kompetencji cyfrowych w określonych obszarach zastosowań IT, np. w sztucznej inteligencji, cyberbezpieczeństwie, tworzeniu stron internetowych, grafice komputerowej, programowaniu, telepracy, eLearning, eGovernment i eAdministration, Business Information Systems, itp. Struktura europejskich ram certyfikacji IT wprowadza programy Akademii EITCA (Europejska Akademia Certyfikacji IT), które dotyczą tych obszarów stosowanych umiejętności cyfrowych na poziomie początkującym, średniozaawansowanym i profesjonalnym. Poza odpowiednimi mającymi zastosowanie umiejętnościami cyfrowymi europejskie ramy certyfikacji IT obejmują również program certyfikacji Akademii Kompetencji Kluczowych EITCA/KC, którego celem jest certyfikacja tzw. long Learning w kontekście cyfrowym i w ramach DigComp.

Chociaż zarówno europejskie ramy certyfikacji IT, jak i ramy DigComp są w pełni niezależne od dostawcy, europejskie ramy certyfikacji IT obejmują szerszy zakres umiejętności cyfrowych niż obecny zakres DigComp, ponieważ certyfikowane są odpowiednie umiejętności cyfrowe zarówno na poziomie początkującego, jak i zwykłego obywatela (zwłaszcza w program certyfikacji Akademii Kompetencji Kluczowych EITCA/KC, który jest ściśle zgodny z obecną definicją ramy DigComp 2.2), a także na bardziej profesjonalnych poziomach (w tym na poziomie średniozaawansowanym i zaawansowanym). Ramy DigComp obecnie nie odnoszą się do certyfikacji umiejętności cyfrowych dla specjalistów IT.

Akademia Kompetencji Kluczowych EITCA/KC jest dobrze dopasowana do zakresu ram DigComp, w tym obszarów kompetencji w zakresie umiejętności korzystania z informacji i danych, komunikacji i współpracy, tworzenia treści cyfrowych, bezpieczeństwa i rozwiązywania problemów. To wyrównanie można odwzorować w następujący sposób:

 1. Umiejętność korzystania z informacji i danych:
  1. Określanie potrzeb informacyjnych, lokalizowanie i pobieranie cyfrowych danych, informacji i treści. Aby ocenić trafność źródła i jego treści. Przechowywanie, zarządzanie i organizowanie cyfrowych danych, informacji i treści.
   1. Podstawowe mapowanie programów EITCA: kluczowe kompetencje EITCA/KC
    1. Mapowanie programów EITC składających się na kompetencje kluczowe EITCA/KC:
     1. EITC/INT/ITAF Podstawy technologii i aplikacji internetowych
     2. EITC/BI/ECIM Podstawy eCommerce i marketingu internetowego
     3. EITC/BI/OOW Podstawy oprogramowania do przetwarzania tekstu
     4. EITC/BI/OO Podstawy oprogramowania biurowego
     5. Podstawy oprogramowania arkuszy kalkulacyjnych EITC/BI/OOC
     6. EITC/DB/DDEF Podstawy baz danych i inżynierii danych
     7. EITC/DB/DDMS Bazy danych i systemy zarządzania bazami danych
     8. EITC/OS/MSSAM Administracja i zarządzanie oprogramowaniem
   2. Mapowanie drugorzędnych programów EITCA: sztuczna inteligencja EITCA/AI
 1. Komunikacja i współpraca:
  1. Aby wchodzić w interakcje, komunikować się i współpracować za pośrednictwem technologii cyfrowych, mając jednocześnie świadomość różnorodności kulturowej i pokoleniowej. Uczestnictwo w życiu społecznym poprzez publiczne i prywatne usługi cyfrowe oraz obywatelstwo partycypacyjne. Zarządzanie cyfrową obecnością, tożsamością i reputacją.
   1. Podstawowe mapowanie programów EITCA: kluczowe kompetencje EITCA/KC
    1. Mapowanie programów EITC składających się na kompetencje kluczowe EITCA/KC:
     1. EITC/TT/MSF Podstawy systemów mobilnych
     2. EITC/BI/TF Podstawy telepracy
     3. EITC/BI/CAPMF Podstawy komputerowego zarządzania projektami
     4. EITC/INT/ITAF Podstawy technologii i aplikacji internetowych
     5. EITC/CN/CNF Podstawy sieci komputerowych
     6. EITC/BI/ITIM Technologie informacyjne w zarządzaniu
   2. Mapowanie drugorzędnych programów EITCA: kompetencje telepracy EITCA/TC, informacje biznesowe EITCA/BI
 1. Tworzenie treści cyfrowych:
  1. Aby tworzyć i edytować treści cyfrowe. Aby ulepszać i integrować informacje i treści z istniejącym zasobem wiedzy, jednocześnie rozumiejąc, w jaki sposób mają być stosowane prawa autorskie i licencje. Wiedzieć, jak wydawać zrozumiałe instrukcje dotyczące systemu komputerowego.
   1. Podstawowe mapowanie programów EITCA: kluczowe kompetencje EITCA/KC
    1. Mapowanie programów EITC składających się na kompetencje kluczowe EITCA/KC:
     1. EITC/SE/CPF Podstawy programowania komputerowego
     2. EITC/CG/CGVF Podstawy grafiki komputerowej i wizualizacji
     3. Oprogramowanie do przetwarzania grafiki rastrowej EITC/CG/APS
     4. EITC/CG/VICG Identyfikacja wizualna w grafice komputerowej
     5. EITC/BI/OOI Podstawy oprogramowania do prezentacji multimedialnych
     6. EITC/INT/JOOM Podstawy projektowania stron internetowych i systemów zarządzania treścią
     7. EITC/BI/GADW Reklama internetowa i podstawy marketingu
   2. Mapowanie programów drugorzędnych EITCA: EITCA/BI Business Information, EITCA/WD Web Development Academy, EITCA/CG Computer Graphics Academy
    1. Mapowanie programów EITC wchodzących w skład grafiki komputerowej EITCA/CG:
     1. EITC/CG/AI: oprogramowanie do przetwarzania grafiki wektorowej
     2. EITC/CG/AIDF: oprogramowanie DTP
     3. EITC/CG/BL: oprogramowanie do projektowania i wizualizacji grafiki 3D
     4. EITC/CG/VR: Oprogramowanie do grafiki 3D w wirtualnej rzeczywistości
     5. EITC/CG/ADPD: Artystyczny cyfrowy rysunek portretowy
    1. Mapowanie programów składowych EITCA/WD Web Development:
     1. EITC/WD/HCF: Podstawy HTML i CSS
     2. EITC/WD/JSF: Podstawy języka JavaScript
     3. EITC/WD/PMSF: Podstawy PHP i MySQL
 1. Bezpieczeństwo:
  1. Aby chronić urządzenia, treści, dane osobowe i prywatność w środowiskach cyfrowych. Ochrona zdrowia fizycznego i psychicznego oraz świadomość technologii cyfrowych na rzecz dobrostanu społecznego i włączenia społecznego. Bycie świadomym wpływu na środowisko technologii cyfrowych i ich wykorzystania.
   1. Podstawowe mapowanie programów EITCA: kluczowe kompetencje EITCA/KC
    1. Mapowanie programów EITC składających się na kompetencje kluczowe EITCA/KC:
     1. EITC/OS/MSW Podstawy zarządzania systemami operacyjnymi
     2. EITC/IS/ISCF Podstawy bezpieczeństwa informatycznego i kryptografii
     3. EITC/IS/EEIS Bezpieczeństwo informatyczne w gospodarce elektronicznej
   2. Mapowanie drugorzędnych programów EITCA: EITCA/IS IT Security
    1. Mapowanie programów EITC składających się na EITCA/IS IT Security:
     1. EITC/IS/CSSF: Podstawy bezpieczeństwa systemów komputerowych
     2. EITC/IS/ACSS: Zaawansowane zabezpieczenia systemów komputerowych
 1. Rozwiązywanie problemów:
  1. Identyfikacja potrzeb i problemów oraz rozwiązywanie problemów koncepcyjnych i sytuacji problemowych w środowiskach cyfrowych. Wykorzystanie narzędzi cyfrowych do wprowadzania innowacji w procesach i produktach. Aby być na bieżąco z ewolucją cyfrową.
   1. Podstawowe mapowanie programów EITCA: kluczowe kompetencje EITCA/KC
    1. Mapowanie programów EITC składających się na kompetencje kluczowe EITCA/KC:
     1. EITC/AI/AIF Podstawy sztucznej inteligencji
     2. EITC/BI/BAS Oprogramowanie biznesowe i administracyjne
   2. Mapowanie drugorzędnych programów EITCA: EITCA/BI Business Information, EITCA/AI Artificial Intelligence
    1. Mapowanie programów EITC w zakresie informacji biznesowych EITCA/BI, EITCA/AI Artificial Intelligence:
     1. EITC/CP/PPF: Podstawy programowania w języku Python
     2. EITC/AI/MLP: Uczenie maszynowe z Pythonem
     3. EITC/AI/ADL: zaawansowane uczenie głębokie
     4. EITC/AI/ARL: Zaawansowana nauka ze wzmocnieniem

W ramach Wymiaru 2 DigComp istnieje obecnie zdefiniowanych 21 kompetencji składowych 5 głównych obszarów umiejętności cyfrowych, do których odnosi się Wymiar 1. Te tytuły i deskryptory kompetencji można również mapować w odniesieniu do europejskich programów certyfikacji IT. W odniesieniu do wspólnego rozważenia Wymiaru 1 i 2 w ramach DigComp mapowanie głównych programów EITCA w Europejskich Ramach Certyfikacji IT jest następujące:

1. Umiejętność korzystania z informacji i danych
Kompetencje (wymiar 2)

 • 1.1 Przeglądanie, wyszukiwanie i filtrowanie danych, informacji i treści cyfrowych
  Wyrażanie potrzeb informacyjnych, wyszukiwanie danych, informacji i treści w środowiskach cyfrowych, uzyskiwanie do nich dostępu i poruszanie się między nimi. Aby tworzyć i aktualizować osobiste strategie wyszukiwania.
 • Mapowanie programów EITCA: kompetencje kluczowe EITCA/KC, sztuczna inteligencja EITCA/AI
 • 1.2 Ocena danych, informacji i treści cyfrowych
  Analizować, porównywać i krytycznie oceniać wiarygodność i rzetelność źródeł danych, informacji i treści cyfrowych. Analizować, interpretować i krytycznie oceniać dane, informacje i treści cyfrowe.
 • Mapowanie programów EITCA: Kompetencje kluczowe EITCA/KC, Informacje biznesowe EITCA/BI
 • 1.3 Zarządzanie danymi, informacjami i treściami cyfrowymi
  Organizowanie, przechowywanie i pobieranie danych, informacji i treści w środowiskach cyfrowych. Organizowanie i przetwarzanie ich w ustrukturyzowanym środowisku.
 • Mapowanie programów EITCA: kluczowe kompetencje EITCA/KC, sztuczna inteligencja EITCA/AI, tworzenie stron internetowych EITCA/WD

2. Komunikacja i współpraca
Kompetencje (wymiar 2)

 • 2.1 Interakcja za pomocą technologii cyfrowych
  Aby wchodzić w interakcje za pomocą różnych technologii cyfrowych i rozumieć odpowiednie środki komunikacji cyfrowej w danym kontekście.
 • Mapowanie programów EITCA: kluczowe kompetencje EITCA/KC, sztuczna inteligencja EITCA/AI, tworzenie stron internetowych EITCA/WD
 • 2.2 Udostępnianie za pomocą technologii cyfrowych
  Udostępnianie danych, informacji i treści cyfrowych innym osobom za pośrednictwem odpowiednich technologii cyfrowych. Aby działać jako pośrednik, wiedzieć o praktykach odwoływania się i atrybucji.
 • Mapowanie programów EITCA: kluczowe kompetencje EITCA/KC, sztuczna inteligencja EITCA/AI, tworzenie stron internetowych EITCA/WD
 • 2.3 Angażowanie się w obywatelstwo za pomocą technologii cyfrowych
  Uczestnictwo w życiu społecznym poprzez korzystanie z publicznych i prywatnych usług cyfrowych. Poszukiwanie możliwości usamodzielnienia się i obywatelstwa partycypacyjnego poprzez odpowiednie technologie cyfrowe.
 • Mapowanie programów EITCA: kluczowe kompetencje EITCA/KC, sztuczna inteligencja EITCA/AI, tworzenie stron internetowych EITCA/WD
 • 2.4 Współpraca za pomocą technologii cyfrowych
  Wykorzystywanie narzędzi i technologii cyfrowych do procesów współpracy oraz do współtworzenia i współtworzenia zasobów i wiedzy.
 • Mapowanie programów EITCA: EITCA/TC Telework Competencies, EITCA/WD Web Development, EITCA/BI Business Information
 • 2.5 Netykieta
  Świadomość norm behawioralnych i know-how podczas korzystania z technologii cyfrowych i interakcji w środowiskach cyfrowych. Aby dostosować strategie komunikacji do konkretnych odbiorców i być świadomym różnorodności kulturowej i pokoleniowej w środowiskach cyfrowych.
 • Mapowanie programów EITCA: Kompetencje kluczowe EITCA/KC
 • 2.6 Zarządzanie tożsamością cyfrową
  Tworzenie i zarządzanie jedną lub wieloma tożsamościami cyfrowymi, ochrona własnej reputacji, radzenie sobie z danymi wytwarzanymi za pomocą kilku cyfrowych narzędzi, środowisk i usług.
 • Mapowanie programów EITCA: EITCA/IS Bezpieczeństwo IT

3. Tworzenie treści cyfrowych
Kompetencje (wymiar 2)

 • 3.1 Opracowywanie treści cyfrowych
  Tworzenie i edytowanie treści cyfrowych w różnych formatach, wyrażanie siebie za pomocą środków cyfrowych.
 • Mapowanie programów EITCA: EITCA/CG Computer Graphics, EITCA/WD Web Development
 • 3.2 Integracja i ponowne opracowanie treści cyfrowych
  Modyfikowanie, udoskonalanie, ulepszanie i integrowanie informacji i treści z istniejącym zasobem wiedzy w celu tworzenia nowych, oryginalnych i odpowiednich treści i wiedzy.
 • Mapowanie programów EITCA: EITCA/CG Computer Graphics, EITCA/WD Web Development
 • 3.3 Prawa autorskie i licencje
  Zrozumienie, w jaki sposób prawa autorskie i licencje odnoszą się do danych, informacji i treści cyfrowych.
 • Mapowanie programów EITCA: Kluczowe Kompetencje EITCA/KC, EITCA/IS Bezpieczeństwo IT
 • 3.4 Programowanie
  Zaplanować i opracować sekwencję zrozumiałych instrukcji dla systemu komputerowego w celu rozwiązania zadanego problemu lub wykonania określonego zadania.
 • Mapowanie programów EITCA: EITCA/WD Web Development

4. Bezpieczeństwo
Kompetencje (wymiar 2)

 • 4.1 Urządzenia zabezpieczające
  Ochrona urządzeń i treści cyfrowych oraz zrozumienie ryzyka i zagrożeń w środowiskach cyfrowych. Wiedzieć o środkach bezpieczeństwa i ochrony oraz należycie uwzględniać niezawodność i prywatność.
 • Mapowanie programów EITCA: EITCA/IS Bezpieczeństwo IT
 • 4.2 Ochrona danych osobowych i prywatności
  Ochrona danych osobowych i prywatności w środowiskach cyfrowych. Aby zrozumieć, jak używać i udostępniać dane osobowe, jednocześnie będąc w stanie chronić siebie i innych przed szkodami. Zrozumienie, że usługi cyfrowe korzystają z „Polityki prywatności”, aby informować o sposobie wykorzystywania danych osobowych.
 • Mapowanie programów EITCA: EITCA/IS Bezpieczeństwo IT
 • 4.3 Ochrona zdrowia i dobrego samopoczucia
  Aby móc uniknąć zagrożeń dla zdrowia i dobrostanu fizycznego i psychicznego podczas korzystania z technologii cyfrowych. Aby móc chronić siebie i innych przed możliwymi zagrożeniami w środowiskach cyfrowych (np. cybernękanie). Być świadomym technologii cyfrowych dla dobrostanu społecznego i integracji społecznej.
 • Mapowanie programów EITCA: EITCA/IS Bezpieczeństwo IT
 • 4.4 Ochrona środowiska
  Bycie świadomym wpływu na środowisko technologii cyfrowych i ich wykorzystania.
 • Mapowanie programów EITCA: EITCA/IS Bezpieczeństwo IT

5. Rozwiązywanie problemów
Kompetencje (wymiar 2)

 • 5.1 Rozwiązywanie problemów technicznych
  Identyfikowanie problemów technicznych podczas obsługi urządzeń i korzystania ze środowisk cyfrowych oraz ich rozwiązywanie (od rozwiązywania problemów po rozwiązywanie bardziej złożonych problemów).
 • Mapowanie programów EITCA: sztuczna inteligencja EITCA/AI
 • 5.2 Identyfikacja potrzeb i odpowiedzi technologicznych
  Ocena potrzeb oraz identyfikacja, ocena, wybór i wykorzystanie narzędzi cyfrowych oraz możliwych odpowiedzi technologicznych w celu ich rozwiązania. Aby dostosować i dostosować środowiska cyfrowe do osobistych potrzeb (np. dostępność).
 • Mapowanie programów EITCA: sztuczna inteligencja EITCA/AI
 • 5.3 Twórcze wykorzystanie technologii cyfrowych
  Wykorzystywanie narzędzi i technologii cyfrowych do tworzenia wiedzy oraz wprowadzania innowacji w procesach i produktach. Angażowanie się indywidualnie i zbiorowo w przetwarzanie poznawcze w celu zrozumienia i rozwiązania problemów koncepcyjnych i sytuacji problemowych w środowiskach cyfrowych.
 • Mapowanie programów EITCA: sztuczna inteligencja EITCA/AI
 • 5.4 Identyfikacja luk w kompetencjach cyfrowych
  Aby zrozumieć, gdzie należy poprawić lub zaktualizować własne kompetencje cyfrowe. Aby móc wspierać innych w rozwoju ich kompetencji cyfrowych. Aby szukać możliwości samorozwoju i być na bieżąco z ewolucją cyfrową.
 • Mapowanie programów EITCA: sztuczna inteligencja EITCA/AI

DigComp 2.2 wprowadził dodatkowe wymiary, które odpowiednio opisują:

 • Poziomy biegłości (wymiar 3)
 • Przykłady wiedzy, umiejętności i postaw (wymiar 4)
 • Przypadki użycia (wymiar 5).

Najnowsza publikacja DigComp 2.2, przedstawia skonsolidowane ramy.

Więcej danych na temat modelu DigComp 2.2 można znaleźć pod adresem Wspólne Centrum Badawcze.

European IT Certification (EITC) i European IT Certification Academy (EITCA) to programy certyfikacji zawodowej w dziedzinie technologii informacyjnych i jako takie nie stanowią programów studiów uniwersyteckich ani akademickich, ponieważ muszą one być zgodne z krajowymi ramami szkolnictwa wyższego, w których stopnie są regulowane. Europejski program certyfikacji IT nie jest realizowany w ramach prawnych żadnego państwa członkowskiego UE, które regulują krajowe programy uniwersyteckie i stopnie naukowe.

Zamiast tego programy certyfikacji EITC/EITCA to programy poświadczania kwalifikacji zawodowych akredytowane przez Instytut EITCI, międzynarodową jednostkę certyfikującą te programy, która wydaje odpowiednie dokumenty poświadczające kompetencje. Zatem pod względem równoważności certyfikaty EITC/EITCA można porównać z innymi profesjonalnymi lub zawodowymi certyfikatami IT, które nie są zależne od dostawców IT, w przeciwieństwie do popularnych certyfikatów IT zorientowanych na dostawcę, oferowanych np. przez Microsoft, Adobe, Google itp. W ten sposób ukończenie Akademii EITCA (lub któregokolwiek z wchodzących w jej skład programów EITC) przyznaje uczestnikowi Europejski Certyfikat Informatyczny zawodowy wydany i potwierdzony przez Instytut EITCI, formalnie poświadczający wiedzę specjalistyczną w dziedzinie objętej przyznanym certyfikatem. Certyfikat ten nie jest jednak formalnie równoważny z dyplomem ukończenia studiów wyższych lub stopniem naukowym, mimo że kompleksowość programową Akademii EITCA można porównywać pod względem programowo potwierdzonej kwalifikacji i jej awansu na studia podyplomowe, przy kompleksowości kwalifikacji odpowiadającej ERK odniesienie do poziomu 6.

Norma przewiduje poświadczanie kwalifikacji zawodowych w specjalności zawodowej w głównych obszarach zastosowań informatycznych. Jeżeli istnieją przepisy publiczne lub prywatne formalnie wymagające posiadania stopnia naukowego w dziedzinie informatyki (licencjata lub magistra) oraz odpowiedniego dyplomu ukończenia studiów wyższych wydanego w jednym z krajowych systemów szkolnictwa wyższego na stanowisku, o które się ubiega , Certyfikacja Akademii EITCA wraz ze wszystkimi wchodzącymi w jej skład Certyfikatami EITC, choć stanowi kompleksowe potwierdzenie kompetencji informatycznych posiadacza, nie pozwoli na zaliczenie wymaganego kryterium stopnia naukowego. Jednak w wielu przypadkach takie formalne kryteria wymagań są nieobecne nawet w przypadku wysoce profesjonalnych stanowisk IT, a jeśli są obecne, mogą zostać ponownie rozpatrzone przez pracodawcę, jeśli aplikacja jest silna w inny sposób. Wielu odnoszących sukcesy specjalistów IT z zaawansowanymi karierami w dziedzinie technologii i biznesu nie jest informatykami ze względu na wykształcenie uniwersyteckie i stopnie naukowe. Zamiast tego ich umiejętności praktyczne, zainteresowanie informatyką, doświadczenie merytoryczne i ewentualnie poświadczenie umiejętności zawodowych w różnych międzynarodowych programach certyfikacyjnych, takich jak europejski standard certyfikacji IT, mogą nadal stanowić wystarczający dowód umiejętności i kwalifikacji informatycznych dla pracodawcy lub wykonawcy.

Zarówno certyfikaty EITC, jak i EITCA Academy stanowią formalne, uznane na arenie międzynarodowej potwierdzenie kompetencji poszczególnych osób w określonych dziedzinach technologii informatycznych związanych z zastosowanymi i praktycznymi pod względem dziedzin rynków pracy. Certyfikaty EITC/EITCA stanowią formalne dokumenty poświadczające kompetencje informatyczne, które wspierają lub zastępują inne formalne sposoby potwierdzania wiedzy, umiejętności i kompetencji zdobytych w ramach szkolnictwa wyższego i zawodowego (w tym dyplomy uniwersytetów i szkół na poziomie krajowym). W związku z tym do certyfikacji EITC i EITCA Academy dołączony jest szczegółowy suplement certyfikacji zawierający znormalizowany opis treści, złożoności i poziomu kompetencji informatycznych nabytych przez posiadacza certyfikatu, zaprojektowany jako pomoc w uznaniu tych kompetencji w dziedzinach zawodowych działań.

Program certyfikacji EITC i EITCA Academy, prowadzony pod kierownictwem Europejskiego Instytutu Certyfikacji Technologii Informatycznych (EITCI) w Brukseli, po udanym zakończeniu internetowej procedury egzaminacyjnej w przyznawaniu odpowiednich certyfikatów EITC/EITCA Academy wydawanych cyfrowo w Brukseli, UE wraz ze szczegółowymi suplementami certyfikacyjnymi.

Certyfikacja jest możliwa zarówno w ramach pełnego programu Akademii EITCA w wybranej specjalizacji IT (pomyślne zdanie egzaminów we wszystkich programach EITC objętych odpowiednim programem Akademii EITCA skutkuje przyznaniem certyfikatu Akademii EITCA i suplementu do certyfikacji wraz ze wszystkimi odpowiednimi certyfikatami EITC) , a także w ramach bardziej specjalistycznych pojedynczych programów EITC (pojedynczy egzamin i pojedynczy certyfikat EITC wydawany w ramach każdego odpowiedniego programu EITC).

Procedury EITCA Academy i EITC wynikają nie tylko z wydania odpowiednio zabezpieczonych certyfikatów cyfrowych (w przypadku Akademii EITCA wraz ze szczegółowymi suplementami certyfikacyjnymi i wszystkimi odpowiednimi certyfikatami EITC, a także w przypadku certyfikatów EITC zawierających szczegółowy opis program w ramach samego certyfikatu), ale także ze świadczeniem odpowiednich usług walidacyjnych. Cyfrowe certyfikaty EITC/EITCA należy rozumieć jako ich unikalne numery identyfikacyjne, które po wprowadzeniu wraz z zabezpieczającymi danymi osobowymi do systemu walidacji certyfikacji Instytutu EITCI pozwalają na weryfikację online posiadanych Certyfikatów wraz ze szczegółami zakresów programu wypełnionych przez posiadacza Certyfikatu, a także drukowanie odpowiednich gotowych do wydruku wersji certyfikatów i dodatków. Certyfikaty EITC (uzyskane osobno lub jako część programu Akademii EITCA) zostały zaprojektowane z wizualnymi tagami przenoszącymi ID (kody QR), które umożliwiają automatyczne rozpoznawanie maszyny i weryfikację Certyfikacji przez aplikacje do wizualnego skanowania tagów.

Możliwe jest opcjonalne wydanie zabezpieczonej papierowej wersji Certyfikatów EITC/EITCA wraz z dostawą międzynarodową (wydanie papierowe Certyfikatów wymaga dodatkowych opłat w zależności od liczby kopii fizycznie zabezpieczonych wydanych Certyfikatów, a także międzynarodowych usług dostawy papieru Wysyłka certyfikatów z Brukseli do Twojego kraju). Możliwe jest również stałe lub tymczasowe korzystanie wyłącznie z cyfrowych certyfikatów EITC/EITCA (które można wydrukować w razie potrzeby w formie gotowego dokumentu referencyjnego z elektronicznej usługi walidacji certyfikatów EITC/EITCA).

Europejski Instytut Certyfikacji IT standardowo współpracuje ze wszystkimi posiadaczami europejskich certyfikatów IT po pomyślnym ukończeniu przez nich programów.

Obejmuje to wsparcie w cyfrowych pośrednictwach pracy, a także możliwości bezpośredniej współpracy z Instytutem EITCI lub jego partnerami, którzy poszukują specjalistów IT do pracy.

Wszyscy uczestnicy zachowują również dostęp do dydaktycznych platform referencyjnych programów nauczania oraz do konsultacji z ekspertami dziedzinowymi, którzy będą mogli doradzić w zakresie pisania profesjonalnego CV lub rozmowy kwalifikacyjnej w obszarach określonych specjalizacji, takich jak tworzenie stron internetowych, sztuczna inteligencja, cyberbezpieczeństwo, przetwarzanie w chmurze itp. .

Europejski Instytut Certyfikacji IT opracował również dedykowaną bezpłatną usługę (ID IT), aby wspierać posiadaczy europejskich certyfikatów IT w tworzeniu nowoczesnych cyfrowych CV wspierających ich podania o pracę.

Jak wejśćProste kroki 3

Akademia EITCA jest wdrażana online zgodnie z europejskim standardem certyfikacji IT. Wszystkie formalności załatwiane są zdalnie. Aby się zarejestrować, wykonaj następujące kroki.

Znajdź Certyfikat

Przeglądaj Certyfikaty EITC/EITCA dostępne w dziedzinie Twoich zainteresowań

Zamów

Dodaj wybrane Certyfikaty do Twoje zamówienie rejestracyjne i sprawdź

Zapisać

Dokończ opłatę, aby zapisać się do wybranego programu

WRÓĆ
Porozmawiaj z pomocą techniczną
Porozmawiaj z pomocą techniczną
Pytania, wątpliwości, problemy? Jesteśmy tutaj, aby Ci pomóc!
Złączony...
Czy masz jakieś pytania?
Czy masz jakieś pytania?
:
:
:
Czy masz jakieś pytania?
:
:
Sesja czatu dobiegła końca. Dziękuję Ci!
Oceń otrzymane wsparcie.
Dobry Łazienka