×
1 Wybierz certyfikat EITC/EITCA
2 Uzyskaj dostęp do programu
3 Zdobądź swój Certyfikat IT

Formalnie potwierdź swoje kompetencje informatyczne w ramach standardu Europejskiej Certyfikacji Informatycznej (EITC/EITCA) z dowolnego miejsca na świecie, w pełni online!

Akademia EITCA

Standard poświadczania kompetencji informatycznych Europejskiego Instytutu Certyfikacji IT dla wsparcia rozwoju społeczeństwa cyfrowego

ZAPOMNIAŁEŚ DANYCH LOGOWANIA?

STWÓRZ KONTO

Wybierz swój certyfikat

Wybierz interesujący Cię program certyfikacji EITC/EITCA i rozpocznij 10-dniowy bezpłatny okres próbny.

Uzyskaj dostęp do programu

Śledź swój program e-learningowy, ćwicz, przygotowuj i uzyskuj dostęp do w pełni zdalnych e-testów.

Uzyskaj certyfikat

Zdobądź certyfikat EITC/EITCA, uznawany w UE certyfikat kompetencji informatycznych.

Dowiedz się o certyfikatach EITC/EITCA

EITCA Academy, European Information Technologies Certification Academy to międzynarodowy program certyfikacji kompetencji informatycznych oparty na standardzie European IT Certification (EITC) opracowany i rozpowszechniany od 2008 roku przez Europejski Instytut Certyfikacji Informatycznej w Brukseli (EITCI Institute, jednostka certyfikująca).

Akademia EITCA jest wdrażana w pełni online, aby zmniejszyć fizyczne i ekonomiczne bariery w dostępie. Zarówno metody uczenia się, jak i egzaminowania obejmują zdalną formę wspomaganą cyfrowo. Akademia EITCA składa się z certyfikatów EITC i EITCA. Jest on dostępny jako unijne ramy formalnego poświadczenia kwalifikacji zawodowych osób fizycznych, uznawane na szczeblu międzynarodowym, a tym samym zapewniające uznanie umiejętności informatycznych, niezależnie od obywatelstwa na podstawie formalnych dokumentów wydanych cyfrowo i weryfikowanych przez Instytut EITCI. Więcej informacji na temat organu zarządzającego EITC/EITCA można znaleźć w odpowiednim Strony Instytutu EITCI.

Akademia EITCA stanowi międzynarodowy system certyfikacji kompetencji informatycznych, który pod względem stopnia zaawansowania jest porównywalny pod względem złożoności i treści programowych z połączeniem podyplomowego szkolnictwa wyższego z profesjonalnym szkoleniem branżowym. Jest on dostępny w UE i za granicą wyłącznie w formie kształcenia na odległość i egzaminu na odległość, dzięki czemu zarówno obywatele UE, jak i spoza UE mają łatwy dostęp do formalnego potwierdzenia swoich kompetencji i umiejętności informatycznych z Brukseli za pomocą standardu certyfikacji opartego na europejskim IT Ramy certyfikacji bez konieczności fizycznej obecności i jedynie ułamek kosztów związanych ze stacjonarnym kształceniem i szkoleniem w UE. Rozpowszechnianie programu jest napędzane i wspierane przede wszystkim przez Instytut EITCI w jego misji promowania umiejętności korzystania z technologii cyfrowych, uczenia się przez całe życie, cyfrowej adaptacji i zapobiegania wykluczeniu cyfrowemu, a także dążenia do ustanowienia wysokiej jakości poziomu odniesienia dla certyfikowanych umiejętności informatycznych w Europie, dlatego wdraża wytyczne polityk Komisji Europejskiej określone w Europejska agenda cyfrowa w sprawie strategii „Europa 2020” (w ramach promowania alfabetyzacji cyfrowej, umiejętności i włączenia społecznego w DAE WE).

EITCA/KC Certyfikat kompetencji kluczowych IT
EITCA/KC

Certyfikat grafiki komputerowej EITCA/CG

EITCA/CG

Certyfikat informacji biznesowych EITCA/BI

EITCA/BI

Certyfikat bezpieczeństwa informacji EITCA/IS

EITCA/IS

Przykładowy certyfikat EITC

EITC

Certyfikat Akademii EITCA to kompleksowy pod względem złożoności umiejętności potwierdzony europejski standard certyfikacji IT (EITC), będący uznawanym na całym świecie formalnym potwierdzeniem specjalizacji w określonej dziedzinie stosowanej IT. Certyfikaty EITCA pozwalają swoim uczestnikom na całym świecie uzyskać solidne potwierdzenie ich wielu kompetencji stanowiących specjalizację w danej dziedzinie cyfrowej poprzez grupowanie odpowiednich Certyfikatów EITC, wszystkie wydawane w Brukseli w ramach nauki na odległość i w pełni zdalnego dostępu do egzaminów. Wszystkie procedury certyfikacyjne są wdrażane zdalnie i online w oparciu o standaryzację i akredytację organu certyfikującego, Europejskiego Instytutu Certyfikacji Technologii Informacyjnych (EITCI) w Brukseli. Zarówno certyfikaty EITC, jak i EITCA Academy są w pełni zintegrowane z rozpowszechnianymi przez EITCI IT ID eCV kompetencjami cyfrowymi i nowoczesnymi ramami prezentacji.

Według Europejska agenda cyfrowa (DAE, oświadczenie Komisji Europejskiej dla Parlamentu Europejskiego, Rady i Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów, COM (2010) 245, Bruksela, sierpień 2010 r.) Kompetencje cyfrowe są teraz podstawą rozwoju społeczeństwa informacyjnego (IS) w gospodarce opartej na wiedzy (KBE) na całym świecie. Według ostatnich badań Eurostatu 30% obywateli UE (150 milionów Europejczyków) i ponad 90% całej światowej populacji nie posiada wystarczających kompetencji informatycznych, co utrudnia im funkcjonowanie na nowoczesnym zglobalizowanym rynku pracy. Stanowi to barierę zarówno dla rozwoju zawodowego, jak i osobistego, podczas gdy nadal kompetencje informatyczne posiadane przez pozostałą część obywateli Unii Europejskiej są w niewystarczającym stopniu ukierunkowane i podlegają szybkiemu starzeniu się. Pomimo wielu starań w zakresie kształtowania polityki oraz działań przeciwnych kierowanych przez podmioty publiczne i prywatne w celu wypełnienia luki między rozpowszechnianiem umiejętności cyfrowych a potrzebami rynkowymi i społecznymi, sytuacja nie poprawia się znacząco.

Z uwagi na fakt, że obecnie umiejętność korzystania z technologii informatycznych jest niezwykle ważna i korzystna dla samorozwoju zarówno na płaszczyźnie osobistej, jak i zawodowej, tak zwane kluczowe kompetencje cyfrowe mają fundamentalne znaczenie dla gospodarki opartej na wiedzy (zalecenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie 18 grudnia 2006 r. W sprawie kluczowych kompetencji w procesie uczenia się przez całe życie, 2006/962/WE). Głównym przesłaniem DAE, stanowiącym podstawę nowej strategii dalszego rozwoju Unii Europejskiej („Europa 2020 - Unia innowacyjna”), jest potrzeba zintensyfikowania ciągłej edukacji obywateli Europy w dziedzinie technologii informatycznych (prowadzącej do wzrost odsetka osób kształcących się w tej dziedzinie, przy jednoczesnej poprawie jakości edukacji w kontekście ogólnoeuropejskich i międzynarodowych programów certyfikacji o zasięgu, z wykorzystaniem skutecznych metod cyfrowych (w szczególności e-learningu), a także obejmujących wsparcie finansowe Unii Europejskiej - w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) i Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) w programach współfinansujących formalnie certyfikowaną edukację Instytut EITCI opracowujący i rozpowszechniający standardy certyfikacji EITC/EITCA stara się wspierać osiągnięcie wyznaczonych celów w politykach publicznych na rzecz dalszego wzrostu UE.

Paneuropejski standard promowany w kierunku jego międzynarodowego uznania i zaprogramowany z możliwą kompleksowością porównywalną z formalnym kształceniem podyplomowym na poziomie akademickim, a jednocześnie praktycznie zorientowany na stworzenie stosownego poświadczenia kompetencji cyfrowych w dziedzinie technologii informatycznych, jest zatem poszukiwany jako ważny środek wspierający pomost między luka w umiejętnościach cyfrowych w UE. Taki standard został zapoczątkowany w formie europejskiego certyfikatu IT (EITC) w 2008 r. I był stale rozwijany i rozpowszechniany przez Europejski Instytut Certyfikacji Technologii Informacyjnych EITCI w ostatnich latach. Norma ta stanowi podstawę definicji Europejskiej Akademii Certyfikacji IT, która zapewnia wspólnie dwa programy certyfikacji:

  • Certyfikacja EITC (europejska certyfikacja technologii informatycznych) - w tym specjalistyczne programy certyfikacji wąsko określone w niektórych umiejętnościach i aplikacjach (kompleksowość każdego programu EITC jest zbieżna z około 15 godzinami),
  • Certyfikacja EITCA (Europejska Akademia Certyfikacji Technologii Informatycznych) - w tym specyficzne dla danej dziedziny programy kompetencji specjalizacyjnych, grupujące serię zwykle kilku odpowiednich certyfikatów EITC (kompleksowość odniesiona do programu od 150 do 180 godzin).

Programy certyfikacji EITC i EITCA zostały uruchomione jeden po drugim odpowiednio w 2008 r. I od tego czasu programy te pojawiły się jako uznane ramy certyfikacji umiejętności cyfrowych wraz z ich ciągłymi opracowaniami i aktualizacjami oraz rozpowszechnianiem przez Europejski Instytut Certyfikacji Technologii Informacyjnych w Brukseli . Od tego czasu Instytut EITCI wydaje certyfikaty EITC i EITCA w ponad 40 krajach, obejmujące specjalistyczne obszary informatyki stosowanej, projektowania, bezpieczeństwa cybernetycznego i ogólnych umiejętności cyfrowych, promując w ten sposób umiejętność korzystania z technologii cyfrowych i profesjonalizm informatyczny oraz przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu.

Certyfikacja kompetencji informatycznych stanowi formalny sposób potwierdzenia kompetencji poszczególnych osób w określonych obszarach wiedzy i umiejętności związanych z informatyką stosowaną i technologiami informatycznymi. Certyfikaty EITC/EITCA to dokumenty potwierdzające inne formalne sposoby potwierdzania wiedzy, umiejętności i kompetencji nabytych w ramach kształcenia zawodowego i akademickiego (w tym certyfikaty lub dyplomy uniwersytetów i szkół). W tym względzie schematy certyfikacji EITC i EITCA Academy są szczególnie ważne w ułatwianiu polityki wprowadzania upowszechniania umiejętności cyfrowych między nie tylko specjalistami IT i inżynierami komputerowymi, ale także wśród wszystkich osób aktywnych zawodowo w innych dziedzinach, czasem bardzo odległych od IT.

Program Akademii EITCA, prowadzony pod kierownictwem Europejskiego Instytutu Certyfikacji Technologii Informacyjnych w Brukseli, pozwala - po pomyślnym zakończeniu procedury egzaminacyjnej on-line - na uzyskanie Certyfikatów Akademii EITCA wydawanych cyfrowo w Brukseli, wraz ze szczegółowymi suplementami i wszystkimi podstawionymi EITC Certyfikaty Sama certyfikacja jest możliwa zarówno w ramach pełnego programu Akademii EITCA w wybranej dziedzinie specjalizacji (egzaminy w ramach wszystkich certyfikatów EITC zawartych w programie Akademii, co skutkuje pełnym certyfikatem Akademii EITCA, suplementem do dyplomu wraz ze wszystkimi odpowiednimi certyfikatami EITC), a także w ramach wąsko zdefiniowanych indywidualnych certyfikatów EITC (pojedynczy egzamin i pojedynczy certyfikat EITC w ramach każdego odpowiedniego programu EITC).

Pod względem kompleksowości, jak wskazano powyżej, program certyfikacji Akademii EITCA (równoważny 150-180 godzinom zajęć stacjonarnych lub standardowym 2 semestrom studiów podyplomowych) można porównać do specjalistycznych studiów podyplomowych, ale z jego praktyczną orientacją i zalety rozpowszechnionego na szczeblu UE standardu certyfikacji opartego na UE może być dla niektórych lepszym wyborem.

Ważną cechą programów certyfikacyjnych EITC/EITCA jest możliwość uzupełnienia podczas dłuższego prowadzenia tylko indywidualnych programów EITC z grupy tematycznej tworzącej odpowiednią Akademię EITCA (pojedyncze specjalistyczne certyfikaty EITC o średniej zawartości dydaktycznej 15 godzin), a tym samym Certyfikat po Certyfikat poprawi twoje poświadczenie formalnych umiejętności. Programy certyfikacji kompetencji EITC/EITCA obejmują treści opracowane w podejściu oddolnym, dzięki czemu nie jest wymagana wcześniejsza wiedza informatyczna do ich uzupełnienia, pomimo ich zaawansowanego i specjalistycznego charakteru, a także przestrzegania wysokiej jakości poświadczania umiejętności. Dzięki temu nawet najbardziej wyspecjalizowane programy EITC/EITCA mogą być z powodzeniem realizowane krok po kroku przez osoby bez wcześniejszej wiedzy specjalistycznej w zakresie IT, a jednocześnie są odpowiednie dla specjalistów IT i ekspertów w odpowiednich dziedzinach.

Procedury EITCA Academy i EITC wynikają nie tylko z wydania odpowiednio zabezpieczonych certyfikatów cyfrowych (w przypadku Akademii EITCA wraz ze szczegółowymi suplementami certyfikacyjnymi i wszystkimi odpowiednimi podstawowymi certyfikatami EITC, a także w przypadku Certyfikatów EITC zawierających szczegółowy opis w ramach sam certyfikat), ale także ze świadczeniem odpowiednich usług weryfikacji elektronicznej. Cyfrowe certyfikaty EITC/EITCA należy rozumieć jako ich unikalne numery identyfikacyjne, które po wprowadzeniu z odpowiednio zabezpieczonymi danymi do systemu walidacji certyfikacji Instytutu EITCI pozwalają na weryfikację online Certyfikatów wraz ze szczegółami zakresu programu wypełnionego przez posiadacza Certyfikatu, jak a także pobieranie lub drukowanie odpowiednich potwierdzeń i suplementów. Certyfikaty EITC (uzyskane osobno lub jako część certyfikacji Akademii EITCA) są zaprojektowane z kodami QR z identyfikatorem, które umożliwiają automatyczne rozpoznawanie maszyny i weryfikację za pomocą aplikacji skanujących QR za pomocą aparatu telefonicznego.

Procedura egzaminacyjno-certyfikacyjna mająca na celu formalne potwierdzenie zdobycia wiedzy i umiejętności w określonych obszarach technologii informatycznych, prowadzona jest przez Instytut EITCI zgodnie z opublikowanym regulaminem, w formie całkowicie zdalnej, poprzez specjalny system egzaminacyjny online zintegrowany platforma uczenia się.

Wszystkie europejskie certyfikaty IT wydane przez EITCI, w tym certyfikaty EITC i EITCA Academy są dostępne w pełni online po opłatach rejestracyjnych, jak określono w Katalog certyfikatów EITC/EITCA.

Możesz uczestniczyć w wybranych programach Akademii EITCA lub w wybranych programach EITC.

Program Akademii EITCA składa się z kilku programów EITC (zwykle od 10 do 12), każdy ze standardowych 15 godzin odniesienia w zakresie kompleksowości programu nauczania (oznacza to, że zakres jednego programu EITC odpowiada około 15 godzinom stacjonarnej dydaktyki i nauki). Dany program Akademii EITCA odpowiada zatem 150-180 godzinom kompleksowości programowej i jako taki stanowi profesjonalne, wspólne, tematyczne i spójne poświadczenie kompetencji informatycznych w określonym obszarze specjalizacji informatycznej, oferując kompleksowość porównywalną z programem studiów podyplomowych.

W skrócie Akademia EITCA grupuje odpowiednie programy certyfikacyjne EITC w określonej dyscyplinie (np. W dziedzinie bezpieczeństwa informacji, IT w biznesie lub grafiki komputerowej). Aby uzyskać wspólny certyfikat akademicki EITCA, należy przejść i pomyślnie zdać wszystkie składające się egzaminy EITC (a zatem przysługuje mu wspólny certyfikat akademicki EITCA i wszystkie odpowiednie certyfikaty EITC zawarte w programie).

Można również wybrać wykonywanie tylko pojedynczych certyfikatów EITC, uzyskując w ten sposób wąsko określone formalne potwierdzenie odpowiednich umiejętności, które dotyczą dobrze zdefiniowanego i spójnego tematu, technologii lub aplikacji (np. Takich tematów, jak podstawy kryptografii, programowanie obiektowe, HTML, grafika rastrowa, modelowanie 3D itp.).

Każdy zainteresowany może uczestniczyć w programach EITCA Academy i EITC. Program jest dostępny on-line i nie ma ograniczeń dla krajów macierzystych ani narodowości osób, które mogą go podjąć. Jedynym warunkiem jest dostęp do Internetu na potrzeby nauki na odległość i zdalnego egzaminu wymaganego do procedur certyfikacyjnych i wydawania certyfikatów w Brukseli, UE.

Aby rozpocząć, musisz zarejestrować konto w Akademii EITCA. Rejestracja konta jest bezpłatna. Z kontem zyskujesz dostęp do pokazów i bezpłatnych zasobów, które pozwolą ci lepiej wybrać odpowiednią dla siebie Akademię EITCA lub Certyfikaty EITC.

Aby zapisać się na akademię EITCA lub wybrany przez siebie program certyfikacyjny EITC, musisz mieć zarejestrowane konto i złożyć zamówienie na wybrany program EITCA Academy lub EITC. Możesz dodać wybrane programy do swojego zamówienia, a po dokonaniu wyboru będziesz mógł zapłacić formalności związane z finalizacją opłaty. Następnie po przetworzeniu zamówienia (które odbywa się automatycznie przez system w ciągu kilku sekund) otrzymasz dostęp online do udziału w wybranych programach z Twojego konta.

Jeśli chodzi o Certyfikaty Akademii EITCA, istnieje promująca 80% dotacja EITCI przyznawana w postaci odpowiedniej obniżki opłat (dotyczy wszystkich zainteresowanych osób na całym świecie i jest związana z zobowiązaniem Koalicji Umiejętności Cyfrowych i Pracy Instytutu EITCI do zwiększenia skali dostępu do Certyfikacji EITC/EITCA upowszechnianie i zmniejszanie barier ekonomicznych). Zastosowanie dotacji EITCI za pomocą 5-literowego kodu cyfrowego umożliwiającego efektywne obniżenie opłaty Akademii EITCA do 20%. Ze względu na 80% dofinansowany dostęp do Akademii EITCA może to być lepsza opcja niż szereg indywidualnych programów certyfikacji EITC, jeśli jesteś zainteresowany zdobyciem nie jednego zestawu umiejętności, ale specjalizacji w danej dziedzinie IT.

W przypadku instytucji i firm delegujących personel, zamówienie można złożyć na rachunku instytucjonalnym, zaczynając od co najmniej 3 planów członków delegowanych pracowników z liczbą dodatkowych usług (w tym szczegółowe monitorowanie i raportowanie postępów procedur dydaktycznych i certyfikacyjnych, jak a także z elastycznymi i opłacalnymi planami).

Podobnie jak w przypadku wszystkich programów poświadczania kompetencji zawodowych certyfikowanych, Akademia EITCA i jej podstawy Programy certyfikacji EITC zasadniczo nie są bezpłatne (z wyłączeniem osób żyjących z niepełnosprawnością, młodzieży w wieku przedszkolnym i osób o niskim statusie społeczno-ekonomicznym w wielu kraje rozwinięte). Jednak koszty uczestnictwa w programie z powodu odległej edukacji i zdalnych egzaminów są skutecznie zmniejszone w porównaniu do tradycyjnej edukacji stacjonarnej (opartej na fizycznej obecności). Celem Akademii EITCA jest możliwie obniżenie barier w dostępie do formalnego poświadczenia kompetencji zawodowych IT w UE i umożliwienie dotarcia do potencjalnych uczestników z dowolnego miejsca na świecie.

Obecne opłaty za certyfikację EITC i programy certyfikacji Akademii EITCA są wyświetlane w katalogu i są odpowiednio ustalone na 110 euro i 1100 euro. Opłaty za certyfikację EITC/EITCA obejmują wszystkie koszty związane z procedurami certyfikacji i uzyskanym wydaniem certyfikatu cyfrowego. Dodatkowe opłaty obowiązują w przypadku opcjonalnego wystawienia zabezpieczonej papierowej formy certyfikatów i dostawy (opłaty te zależą od liczby kopii fizycznie zabezpieczonych wydanych certyfikatów, a także międzynarodowych usług dostawy za wysyłkę papierowych certyfikatów z Brukseli do twojego kraju). Możliwe jest również stałe lub tymczasowe korzystanie wyłącznie z cyfrowych certyfikatów EITC/EITCA (które można wydrukować w razie potrzeby w postaci gotowej papierowej referencji z serwisu elektronicznego Walidacja certyfikatów EITC/EITCA).

Koszt opłat za akademię EITCA i opłaty za certyfikację EITC jest znacznie niższy od uśrednionego kosztu porównywalnego poziomu profesjonalnego szkolenia, edukacji i certyfikacji IT w krajach UE ze względu na jego formę online. Wydane przez UE certyfikaty formalnie potwierdzają kompetencje cyfrowe uzyskane dzięki edukacji i egzaminom realizowanym zdalnie w Brukseli na podstawie uznanych na arenie międzynarodowej unijnych standardów certyfikacji EITCA i EITC. Dodatkowo, dzięki pełnej formie online, nie ma żadnych kosztów utrzymania związanych z tradycyjną stacjonarną edukacją za granicą.

Ponadto w ramach ciągłego zaangażowania Instytutu EITCI we wspieranie wdrażania Europejskiej agendy cyfrowej Komisji Europejskiej (będącej elementem polityki publicznej strategii Europa 2020) w jej promowaniu umiejętności cyfrowych, filaru umiejętności i integracji, przyznano odpowiednie pośrednie dotacje z odpowiedniego Instytutu EITCI poprzez efektywne obniżenie opłat za oferowane programy Akademii EITCA, dalsze zmniejszanie barier ekonomicznych dla poświadczania kompetencji zawodowych dla uczestników z krajów słabiej rozwiniętych.

Na koniec istnieje wiele zasobów edukacyjnych dostępnych bezpłatnie po rejestracji konta Akademii EITCA, które pozwalają lepiej zapoznać się z modelem Akademii EITCA i podjąć bardziej świadomą decyzję o uczestnictwie. Aby uzyskać dostęp do tych zasobów (wraz z odpowiednimi demonstracjami, w tym zdalnymi egzaminami), możesz zarejestrować swoje bezpłatne konto, klikając Zarejestruj się w prawym górnym rogu tej strony.

Jak to działa?w 3 prostych krokach

(po wybraniu Akademii EITCA lub wybranego zakresu certyfikatów EITC z pełnego katalogu EITCA/EITC)

Ucz się i ćwicz

Realizuj kompleksową dydaktykę online przygotowującą do egzaminów. Nie ma ustalonych godzin, uczysz się, kiedy chcesz.

Zdobądź Certyfikat IT

Zdaj egzamin online i zdobądź Certyfikat EITC. Zdaj wszystkie egzaminy EITC w programie i zdobądź Certyfikat EITCA.

Rozwiń swoją karierę

Certyfikaty EITC/EITCA stanowią formalne poświadczenie twoich umiejętności informatycznych.

Tak. Proces uczenia się i certyfikacji w ramach programów EITC/EITCA wraz ze wszystkimi egzaminami w programach EITC są przeprowadzane w pełni zdalnie online w ramach platformy wspomaganej rozwiązaniami e-learningowymi w trybie asynchronicznym. Dzięki elastycznie asynchronicznie zorganizowanemu procesowi dydaktycznemu e-learningu oraz wszystkim egzaminom online przeprowadzanym asynchronicznie przez Internet (umożliwiając najwyższą elastyczność w czasie z samoorganizacją aktywności uczestnika według jego wygody), fizyczna obecność uczestnika nie jest konieczna , dlatego wiele barier dostępu jest albo zmniejszonych, albo eliminowanych (np. o charakterze geograficznym, logistycznym, ekonomicznym).

Uczestnik ma indywidualny, nieograniczony dostęp do platformy certyfikacyjnej zapewniającej dobrze zaplanowany krok po kroku proces dydaktyczny nadzorowany przez personel odpowiedzialny za realizację programu zgodnie z wytycznymi Instytutu EITCI, w tym materiały elektroniczne: wykłady (w formularz multimedialny i tekstowy wraz z ilustracjami, animacjami, zdjęciami lub filmami dostępnymi bezpośrednio na platformie e-learningowej z dodatkiem samouczków, laboratoriów (w tym także próbnego dostępu edukacyjnego do oprogramowania, a także odpowiednich aplikacji interaktywnych) oraz nieograniczonej zdalnej dydaktyki konsultacje.

Dydaktyka online jest zaprogramowana w programie certyfikacji EITC, który kończy się także zdalnym egzaminem EITC (charakterystyki testu zamkniętego, w tym 15 losowych pytań testowych wielokrotnego wyboru dotyczących programu nauczania EITC). Ten zdalny test jest przeprowadzany przez uczestnika w ramach platformy certyfikacyjnej (gdzie uczestnik może wykonać online interaktywny test, który realizuje losowy wybór pytań testowych, mając możliwość powrotu do odpowiedzi na pytania lub odpowiedzi bez odpowiedzi w terminie 45 minut). Wynik pozytywny z egzaminu EITC to 60% pozytywnych odpowiedzi, ale nieosiągnięcie tego limitu umożliwia uczestnikowi przystąpienie do egzaminu bez dodatkowych opłat (przy każdej próbie egzaminacyjnej dostępny jest jeden bezpłatny egzamin, aby albo zaliczyć test lub poprawić jego wynik, po czym dalej powtórki egzaminacyjne wymagają włączenia aplikacji do administracji, ale pozostają bez dodatkowych opłat). Ukończenie wszystkich egzaminów EITC, które stanowią odpowiedni certyfikat akademii EITCA (z zastępczymi programami EITC), skutkuje także wydaniem uczestnikowi odpowiedniego certyfikatu akademii EITCA (nie ma dodatkowych egzaminów EITCA, a certyfikaty EITCA są wydawane na podstawie zdobycia wszystkich odpowiednie konstytucyjne certyfikaty EITCA). Wszystkie procedury są wdrażane w pełni zdalnie w Brukseli, a certyfikaty są wydawane uczestnikom w cyfrowo zabezpieczonej i weryfikowalnej formie.

Ważna cecha platformy certyfikacji umożliwia szczegółową analizę procesu uczenia się i certyfikacji każdego uczestnika, w tym pełną statystykę wszystkich działań w ramach platformy certyfikacji, umożliwiając generowanie raportów aktywności, a także automatyczną identyfikację i wsparcie uczestników mających problemy z dydaktyką materiały i badania. Dokładna analiza aktywności w procesie dydaktycznym umożliwia zindywidualizowane podejście wspierające do zidentyfikowanych uczestników, jeśli jest to konieczne. Może być również wykorzystywany przez samych uczestników do formalnego dokumentowania swoich działań edukacyjnych stronom trzecim lub do własnej analizy i planowania (szczególnie przydatne dla instytucji i firm delegujących swój personel do certyfikacji).

Platforma certyfikacji jest stale wspierana administracyjnie i technicznie. Administracja obejmuje zarządzanie techniczne i ogólną kontrolę funkcjonowania platformy. Wsparcie techniczne obejmuje wsparcie użytkownika z dedykowanym działem pomocy technicznej i rozwiązywanie problemów związanych z podsystemami bezpieczeństwa, archiwizacją danych, bazami danych i aktualizacjami funkcji platformy (działania wykonywane w sposób ciągły przez dedykowany i wyspecjalizowany personel techniczny).

Od 2008 r. Instytut EITCI wydał setki tysięcy certyfikatów EITC i EITCA na całym świecie (a także blisko 1 milion certyfikatów cyfrowych), uzyskując liczbę ponad 1 miliona osób z ponad 40 krajów, które zapoznały się ze standardem EITC/EITCA podstawowe umiejętności cyfrowe i podstawowe umiejętności, wyspecjalizowane obszary informatyki stosowanej dla informatyków, podstawowe i zaawansowane projektowanie grafiki komputerowej, a także programy do digitalizacji administracji publicznej (eGovernment) i przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu wśród grup defaworyzowanych społecznie (zwłaszcza osób żyjących z niepełnosprawności).

Główna różnica polega na tym, że certyfikacja EITCA Academy składa się z pewnej grupy tematycznie powiązanych certyfikatów EITC (zwykle od 10 do 12). Tylko po uzyskaniu wszystkich tych podstawionych certyfikatów EITC uczestnik otrzyma również dedykowany certyfikat EITCA, który poświadcza specjalizację w odpowiedniej dziedzinie (uzyskanie certyfikatu Akademii EITCA nie wymaga żadnych dodatkowych badań, wymaga zdania egzaminów na wszystkie podstawione certyfikaty EITC) .

Możliwe jest uzyskanie certyfikatu Akademii EITCA poprzez uzyskanie indywidualnych certyfikatów EITC w osobnej rejestracji dla każdego programu EITC (jeden po drugim), ale możliwe jest również bezpośrednie zarejestrowanie się w Akademii EITCA z dostępem do całej grupy Certyfikacji EITC w ramach wybranej Akademii EITCA. Uprawnia to uczestnika do dotowanego dostępu do Instytutu EITCI przyznanego przez znacznie obniżoną opłatę Akademii EITCA, dostępną na całym świecie w celu promowania wysokiej jakości i kompleksowego rozpowszechniania zestawów umiejętności informatycznych.

Uczestnik może wybierać pomiędzy realizacją całej Akademii EITCA (grupowanie odpowiednich programów EITC), a realizacją jednego programu EITC (lub pewnego wyboru programów EITC).

Każdy program certyfikacji EITC odwołuje się do programu nauczania obejmującego 15 godzin nauki treści kończących się egzaminem na odpowiedni certyfikat EITC. Zakończenie programu EITC można osiągnąć średnio w ciągu jednego do dwóch dni, jednak nie ma wymagań czasowych, a uczestnik może w razie potrzeby zaplanować dłuższy okres na przygotowanie dydaktyczne i egzaminacyjne (na przykład tydzień lub 2 tygodnie, poświęcając na naukę odpowiednio jedna godzina lub 2 godziny dziennie). Jeśli uczestnik posiada już wiedzę i kompetencje w zakresie odpowiadającym programowi certyfikacji EITC, może on uzyskać bezpośredni dostęp do egzaminu i tym samym natychmiast uzyskać odpowiedni certyfikat EIC.

Każda akademia EITCA składa się z 10-12 certyfikatów EITC, co stanowi łącznie program obejmujący 150-180 godzin nauki. Ogólnie przy założeniu, że nauka odbywa się w dni robocze w tygodniu, możliwe jest ukończenie programu Akademii EITCA w mniej niż miesiąc (nauka każdego dnia roboczego). Kolejnym harmonogramem odniesienia jest jeden semestr akademicki (zwykle 5 miesięcy), w którym uczestnik jest w stanie ukończyć program certyfikacji EITCA, ucząc się tylko jednego dnia w tygodniu.

Referencyjne godziny nauki treści programu, o których mowa powyżej, określają merytoryczną miarę kompleksowości programu certyfikacji w oparciu o standardy godzin akademickich studiów. Oznacza to, że odpowiednie zachowanie edukacyjne przez uczestnika zajęłoby średnio 150-180 godzin, gdyby zostało przeprowadzone w formie stacjonarnej. Zależy to również od cech poszczególnych uczestników w zakresie umiejętności przygotowania i uczenia się, co może skutkować szybszym lub wolniejszym tempem nauki i przygotowania do zajęć zgodnie z programem nauczania. Ze względu na fakt, że szkolenie prowadzone jest w asynchronicznej formie e-learningu, jego faktyczny czas realizacji zależy od indywidualnych umiejętności każdego uczestnika i może zostać przedłużony lub skrócony (ramy czasowe nauki i przygotowania do certyfikacji są dostosowane do indywidualnych potrzeb uczestnicy).

Tak. Zarówno w programie certyfikacji EITC, jak i EITCA Academy proces uczenia się i przygotowania dydaktycznego obejmuje nieograniczone zdalne konsultacje ze specjalistycznym personelem dydaktycznym z odpowiedniej dziedziny IT. Jeśli wystąpią jakiekolwiek trudności ze zrozumieniem pojęć zawartych w programie nauczania, a także we wspomagającej treści dydaktycznej i materiałach lub w wykonywaniu zadań, lub jeśli uczestnik ma jakiekolwiek pytania lub wątpliwości dotyczące treści programu, należy skonsultować się z personelem dydaktycznym przez środki komunikacji online i doradztwa systemu biletowego. Konsultacje są przeprowadzane za pośrednictwem specjalnego interfejsu na platformie certyfikacyjnej i e-learningowej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Formularze i instrukcje dotyczące kontaktowania się z dydaktycznymi pracownikami konsultacyjnymi i tworzenia zapytań można znaleźć bezpośrednio na certyfikacyjnej platformie e-learningowej.

Aktualny wybór dostępnych wydanych certyfikatów Instytutu EITCI obejmuje ponad 70 certyfikatów EITC i 7 certyfikatów Akademii EITCA.

Ze względu na ograniczoną operacyjnie zdolność do wsparcia dydaktycznego i konsultacji, ograniczając w ten sposób liczbę wydawanych co miesiąc certyfikatów EITC/EITCA, niektóre programy certyfikacji mogą być czasowo niedostępne. W takich przypadkach programy certyfikacyjne bez wolnych miejsc mogą zostać zarezerwowane przez uczestników, którzy zostaną poinformowani, kiedy miejsca będą ponownie dostępne, i będą mieli dostęp do odpowiednich programów według kolejności zgłoszeń.

Tak, istnieje możliwość wznowienia zarówno nieudanych, jak i pozytywnie zdanych egzaminów EITC w celu poprawy wyniku pozytywnego. Przy każdej próbie egzaminacyjnej dostępny jest jeden bezpłatny powtórka, aby przejść egzamin lub poprawić wynik zaliczenia, po czym kolejne powtórzenia egzaminu wymagają włączenia do administracji, ale pozostają bez dodatkowych opłat. Uczestnik może ponownie zaliczyć zdany test, aby poprawić wynik w celu lepszej prezentacji na certyfikacie. Należy również zauważyć, że nie ma egzaminów EITCA Academy (egzaminy są przypisane tylko do programów EITC i zaliczenie każdego z nich z wydaniem Certyfikatu EITC, podczas gdy Certyfikat Akademii EITCA jest wydawany tylko dla zaliczenia odpowiedniej grupy wszystkich spójnych Egzamin EITC w danym programie Akademii EITCA). Wyniki przedstawione na certyfikacie EITCA Academy są wynikami wszystkich certyfikatów EITC wchodzących w skład danej Akademii EITCA.

Tak. Uczestnicy będą mieli dostęp do platformy e-learningowej ze wszystkimi materiałami dydaktycznymi i zasobami zgodnie z programami nauczania w odpowiednich programach certyfikacyjnych EITC/EITCA Academy, również po ukończeniu nauki i przygotowań, a także po zdaniu egzaminów i uzyskaniu certyfikatów. Dostęp będzie możliwy w nieskończoność z kont uczestników w Akademii EITCA.

EITC/EITCA Certification to międzynarodowy program edukacyjny i certyfikacyjny z siedzibą w Europie, standaryzujący ramy certyfikacji kompetencji w branży technologii informatycznych. Nie ma formalnej równoważności z żadnymi krajowymi programami edukacyjnymi państw członkowskich UE. Jednak pod względem treści programu związanego z kompleksowymi programami Akademii EITCA jego złożoność i wynikające z niego poświadczenie specjalizacji zawodowej posiadacza certyfikatu może być najlepsze w porównaniu z akredytowanymi studiami podyplomowymi na poziomie krajowym w zakresie uczenia się obciążenie pracą i potwierdzone poziomy kompetencji. Z drugiej strony Certyfikacja Akademii EITCA wraz z Certyfikacjami EITC nie jest równoważna z profesjonalnymi certyfikacjami IT zorientowanymi na dostawców, wydawanymi przez różnych dostawców IT (takimi jak Microsoft, Google, Adobe itp.), Będącymi niezależnymi od dostawców i koncentrującymi się na rzeczywistej wartości certyfikowane kompetencje, zamiast stać się częścią strategii konkurencji produktowej i marketingu między dostawcami IT. Jednak to, co Certyfikaty EITC/EITCA mają wspólnego z certyfikatami IT wydanymi przez profesjonalnych dostawców, polega na tym, że koncentrują się one również na aspektach praktycznych i zastosowaniu certyfikowanej wiedzy i umiejętności.

Co to oznacza w praktyce?

EITCA Academy Certification nie jest formalnym dyplomem ukończenia studiów wyższych na poziomie krajowym, ale międzynarodowym standardem certyfikacji kompetencji branży IT, który jest jednak niezależny od dostawcy i jest zarządzany przez Europejski Instytut Certyfikacji Technologii Informacyjnych, niezależny dostawca non-profit urząd certyfikacji lub jednostka certyfikująca. W ramach programu EITC/EITCA Academy Posiadacz certyfikatu nie otrzymuje podyplomowego dyplomu edukacyjnego na poziomie krajowym ani certyfikatu dostawcy IT, ale międzynarodowy i wydany w Brukseli, UE, certyfikat kompetencji formalnych w zakresie technologii informacyjnych, z zakresem certyfikowanej wiedzy i umiejętności równoważne studiom podyplomowym pod względem kompleksowości (począwszy od kompleksowości programu referencyjnego 150 godzin) i szeregu aktualnych dostawców IT wydało certyfikaty. Nie ma kryteriów kwalifikujących do podjęcia Akademii EITCA (ani żadnego elementu programu certyfikacji EITC) i nie są wymagane żadne wcześniejsze kwalifikacje (np. Licencjat uzyskany na studiach licencjackich jest ogólnie wymagany do podjęcia dalszych studiów podyplomowych w szkolnictwie wyższym akademickim, które jest nie jest to warunek uczestnictwa w Akademii EITCA).

Sama certyfikacja Akademii EITCA umożliwia jej posiadaczowi profesjonalne potwierdzenie poświadczonych umiejętności i kompetencji do pracy w zakresie posiadanego certyfikatu. Podczas gdy pracodawcy zazwyczaj wymagają dyplomu ukończenia studiów wyższych w danym zakresie specjalizacji zawodowej, generalnie bardzo pozytywnie przyjmują dodatkowe kompleksowe zaświadczenia o umiejętnościach, szczególnie w dziedzinie informatyki, niezależnie od tego, czy jest to podstawowy przedmiot kształcenia kandydata, czy nie. Jeżeli poświadczenie kompetencji jest na poziomie kompleksowości porównywalnym z formalnym akademickim dyplomem ukończenia studiów podyplomowych, w niektórych przypadkach pracodawca może uznać go za wystarczający zamiennik, zwłaszcza biorąc pod uwagę kwestie związane z kosztami studiów w systemie szkolnictwa wyższego dany kraj). W innych przypadkach będzie to właściwe uzupełnienie formalnego dyplomu ukończenia studiów wyższych, potwierdzającego międzynarodową aktywność kandydatów w zakresie samorozwoju i odkładającego na bok konkurencyjne wnioski bez podobnych zaświadczeń o kompetencjach. Pracodawcy zazwyczaj cenią sobie wysoką zachętę po stronie kandydata pod względem samorozwoju, edukacji i doświadczenia i jako taka uznają międzynarodowy certyfikat Akademii EITCA na korzyść kandydata. Podsumowując certyfikację Akademii EITCA można dobrze potraktować jako sposób na uzupełnienie dyplomu edukacyjnego na poziomie krajowym licencjackim lub podyplomowym bardziej specjalistycznym, profesjonalnym certyfikatem opartym na branży IT w UE. Z pewnością stanowi to ważny atut w CV posiadacza certyfikatu, potwierdzając jego międzynarodową działalność dystansową w zakresie podnoszenia kwalifikacji. Nawet w przypadku specjalistycznego dyplomu ukończenia studiów podyplomowych odpowiedni certyfikat akademicki EITCA okaże się bardzo cennym atutem w życiorysie i zwiększy perspektywy zatrudnienia nie tylko poprzez formalne potwierdzenie posiadanych kwalifikacji i kompetencji informatycznych, ale również poprzez udowodnienie zdolności kandydata do pomyślnego kontynuowania edukacji i samorozwoju poprzez uzyskanie uznanej na całym świecie międzynarodowej branży IT, niezależnej od dostawcy certyfikacji.

Zgodnie z procesem bolońskim UE działa na rzecz zintegrowanych ram szkolnictwa wyższego. Obecnie głównym środkiem do osiągnięcia tego celu jest standaryzacja we wszystkich krajach UE i niektórych innych krajach chcących uczestniczyć w tym systemie, że szkolnictwo wyższe powinno opierać się na kwalifikacjach i być podzielone na 3 główne cykle: 1. cykl kwalifikacji (nieformalnie określany jako licencjat) studia, zwykle kończone tytułem licencjata), II stopień (nieformalnie zwane studiami podyplomowymi lub magisterskimi, zwykle kończącymi się tytułem magistra) oraz trzeci cykl, studia doktoranckie (zwykle obejmują nie tylko kształcenie, ale także badania własne zakończone doktorat). Oprócz powyższego proces boloński wprowadził system punktów ECTS (europejski system transferu i akumulacji punktów), który wprowadza miarę punktów (lub punktów ECTS) przypisanych do kursów, zwykle z 2 ECTS przypisanym do 3 do 1 godzin stacjonarnych program dydaktyczny. Punkty ECTS służą jako odniesienie do porównania złożoności kursów w różnych instytucjach szkolnictwa wyższego oraz w umowach między tymi instytucjami o uznaniu kursów ukończonych w różnych instytucjach na podstawie punktów ECTS wspierających międzynarodową wymianę studentów z UE i studiujących za granicą.

Porównując złożoność i treść programu, Akademię EITCA można najlepiej porównać do poziomu szkolnictwa wyższego (drugiego stopnia), nawet jeśli nie jest formalnie akredytowana jako taka przez administrację na poziomie krajowym, ponieważ jest to standard międzynarodowy. Kompetencje uzyskane po ukończeniu Akademii EITCA potwierdzone certyfikatem EITCA są pod względem merytorycznym równoważne pod względem kompleksowości z dyplomem ukończenia studiów podyplomowych, z tą różnicą, że certyfikacja Akademii EITCA nie jest dokumentem wydanym na poziomie krajowym, ale międzynarodowym i jest koncentruje się na konkretnej dziedzinie IT, a nie na całej dyscyplinie. To bardziej wyspecjalizowane podejście do certyfikacji Akademii EITCA może być zaletą również w porównaniu z dyplomami podyplomowymi dla kariery zawodowej związanej z IT. Zwykle studia podyplomowe są szerzej zdefiniowane (np. Informatyka, administracja biznesu, ekonomia, matematyka itp.) Niż Akademia EITCA, która obejmuje jedną ze szczególnych dziedzin technologii informatycznych (np. Bezpieczeństwo informacji, technologie informacyjne dla biznesu, grafika komputerowa itp.) .). Studia podyplomowe magisterskie zawierają od 2 do 1500 godzin programowych, o których mowa odpowiednio od 3000 do 60 punktów ECTS (standardowy rok akademicki zwykle obejmuje 120 godzin). Akademia EITCA obejmuje program dydaktyczny trwający 1500–150 godzin, przy czym obowiązuje od 180 do 30 punktów ECTS (obejmuje on 60–10 kursów EITC, z których każdy ma przypisany od 12 do 3 punktów ECTS na podstawie porównania treści w odniesieniu do standardów akademickich w odpowiednich tematach , z referencją czasową wynoszącą 5 godzin dla każdego kursu EITC, co odpowiada jednak 15 do 60 godzinom standardowego postępowania akademickiego ze względu na indywidualny i asynchroniczny model edukacji obecny w Akademii EITCA). W ten sposób Akademię EITCA można porównać do jednego roku akademickiego studiów wyższych II stopnia (poziom magisterski) pod względem kompleksowości i złożoności formalnie potwierdzonych kompetencji informatycznych. Z drugiej strony certyfikaty EITC pod względem merytorycznym odpowiadają kursom akademickim w szkolnictwie wyższym (przypisanym od 90 do 2 punktów ECTS w unijnym systemie transferu punktów akademickich), a także wydanym przez dostawcę certyfikacji produktu lub technologii IT, ze względu na zastosowanie i praktyczny charakter.

Pod względem treści program certyfikacji Akademii EITCA (równowartość 150-180 godzin zajęć stacjonarnych, tj. Standardowy rok akademicki lub 2 semestry akademickie) można porównać do specjalistycznych studiów podyplomowych, ale z przewagą standardu certyfikacji UE z międzynarodowymi charakter i uznanie (certyfikaty z siedzibą w UE wydawane w Brukseli są powszechnie uznawane na całym świecie, nawet w przypadku formalnych krajowych systemów dyplomów akademickich wydawanych w centralnych lokalizacjach UE). Ważną cechą programów certyfikacyjnych EITC/EITCA jest możliwość ukończenia tylko wybranych pojedynczych programów EITC odpowiadających poszczególnym kursom tworzącym odpowiednią Akademię EITCA (pojedyncze specjalistyczne certyfikowane kursy EITC o średniej zawartości dydaktycznej 15 godzin). Programy certyfikacji kompetencji EITCA i EITC obejmują treść programu opracowaną zgodnie z podejściem oddolnym, dzięki czemu nie jest wymagana wcześniejsza wiedza informatyczna do ich uzupełnienia, pomimo ich zaawansowanej i specjalistycznej formy. Dzięki temu nawet najbardziej wyspecjalizowane programy EITC/EITCA mogą być z powodzeniem ukończone przez osoby bez wcześniejszej wiedzy informatycznej, przy czym są również istotne dla specjalistów IT i ekspertów w odpowiednich dziedzinach.

Podsumowując EITCA Academy jest zalecana jako międzynarodowa uznana profesjonalna certyfikacja informatyczna uzupełniająca krajowe licencjaty lub studia wyższe (tj. Licencjat lub magister), które mogą jednak poświadczać kompetencje posiadaczy w bardziej ogólnej lub nawet innej dyscyplinie z tej dziedziny że posiadacz certyfikatu stara się kontynuować swoją karierę zawodową (w tym akademii certyfikacja EITCA obejmuje tę dziedzinę). Z powodzeniem można szukać pracy bez dyplomu ukończenia studiów wyższych posiadającego certyfikat Akademii EITCA, ponieważ może on formalnie udowodnić na podstawie treści programu objętego certyfikatem, że rozwój potwierdzonych kompetencji jest równoważny z rocznym studium podyplomowym dla tytuł magistra, ale w ramach międzynarodowej normy certyfikacji zorientowanej na przemysł IT opracowanej i rozpowszechnianej przez Europejski Instytut Certyfikacji Technologii Informatycznych w Brukseli, UE. Należy zauważyć, że wycena standardu certyfikacji IT Akademii EITCA na podstawie krajowych dyplomów kształcenia podyplomowego lub certyfikatów dostawców branżowych na poziomie IT zależy od pracodawcy oraz jego własnych przekonań i opinii, jednak ocena posiadaczy EITC/EITCA kariery wskazują, że ten standard uznawania rośnie, i to nie tylko w UE.

Odpowiedź na pytanie, czy EITCA Academy i certyfikaty EITC są kompatybilne z ECTS, wiąże się z odpowiedzią na pytanie, czy możesz zaliczyć ukończenie programów EITCA Academy lub EITC do trwających przyszłych studiów licencjackich lub podyplomowych w ramach formalnego systemu szkolnictwa wyższego na poziomie krajowym.

Odpowiedź jest ogólnie pozytywna. Każdemu programowi certyfikacji EITC i akademii EITCA przyznawana jest określona liczba punktów ECTS.

Instytut EITCI komunikuje się z uniwersytetami w UE na temat systemu ECTS (europejskiego systemu transferu i akumulacji punktów), oferując dwustronne uznanie treści programu edukacyjnego (w kierunku odpowiednich programów certyfikacji EITC/EITCA). Z zastrzeżeniem tych propozycji niektóre programy EITC/EITCA Certificaiton są przyznawane przez EITCI Institute z punktami ECTS, umożliwiając tym samym europejskim studentom pośród posiadaczy certyfikacji samodzielną naukę, którą przeszli i udowodnili, że opanowali w drodze procedury certyfikacji za ich akademickie postępowanie. ECTS stanowi europejski standard w porównywaniu ilości uczenia się na podstawie efektów uczenia się (w przypadku certyfikacji EITC/EITCA mierzonych wynikami egzaminów) i związanego z tym obciążenia pracą na szkolnictwie wyższym, a także programów kształcenia i szkolenia zawodowego prowadzonych w całej Unii Europejskiej i współpracujące kraje ECTS.

W przypadku uzyskanego certyfikatu EITC/EITCA odpowiednie kwoty punktów ECTS są przyznawane w zależności od konkretnego programu (jego złożoności, kompleksowości i związanego z tym nakładu pracy związanej z uczeniem się) i kredyty te mogą być akceptowane przez uniwersytet posiadacza certyfikatu, z zastrzeżeniem dwustronnej umowy między tą uczelnią a Instytut EITCI. Instytut EITCI inicjuje zapytanie o umowę dwustronną ECTS ze wskazanym uniwersytetem na podstawie wniosku posiadacza certyfikatu, który chciałby, aby uzyskane punkty ECTS zostały uhonorowane na jego lub wybranej uczelni za bieżące lub przyszłe postępowanie akademickie.

Jeśli jesteś posiadaczem certyfikatu lub reprezentujesz uniwersytet zainteresowany lub zapytany przez studentów o akceptację punktów ECTS dla ich odpowiednich certyfikatów EITC/EITCA, proszę skontaktuj się z Instytutem EITCI i dostarczy wszystkie wymagane szczegóły i dokumenty, aby przejść dalej.

Nie musisz także studiować na uniwersytecie europejskim, aby poprosić o akceptację twoich programów EITC/EITCA, które uzyskały punkty ECTS. Będzie to jednak zależne od decyzji Dziekana twojego uniwersytetu. Jeśli studiujesz na uniwersytecie europejskim (niekoniecznie w UE, ale także w kraju uczestniczącym w systemie ECTS), ta decyzja jest bardziej automatyczna, jednak nadal pozostaje niezależną decyzją twojego uniwersytetu pod względem dwustronnego porozumienia w sprawie przyjęcia odpowiednie programy EITCA Academy i EITC, obowiązujące dla odpowiednich działań akademii na uniwersytecie.

Należy zaznaczyć, że akceptacja ECTS będąca decyzją administracji uniwersyteckiej o przyjęciu lub odmowie honorowania ukończenia określonego programu certyfikacji EITC/EITCA w prowadzeniu studiów jest niezależna od Instytutu EITCI, co może jedynie uzasadnić odpowiednie liczba punktów ECTS przyznanych w ramach danego programu certyfikacji i ubiegać się o uniwersytet w celu zawarcia dwustronnej umowy ECTS (takie zapytanie może zostać skierowane przez Instytut EITCI lub bezpośrednio przez posiadacza Certyfikatu do Dziekana wraz z odpowiednimi certyfikatami EITC/EITCA i ich uzupełnieniami - szablony dokumentów wniosku o przyjęcie punktów ECTS można pobrać po uzyskaniu Certyfikatów). Zarówno certyfikaty EITC, jak i EITCA są dostarczane ze szczegółowymi uzupełnieniami programu, które pozwolą na właściwe rozważenie pod względem merytorycznym równoważności z odpowiednim kursem uniwersyteckim lub odpowiednią ilością kwalifikacji i kompetencji nawet przez uniwersytety w krajach, które nie uczestniczą w systemie ECTS.

Podsumowując, akademie EITCA składają się z grup indywidualnych programów certyfikacyjnych EITC, z których każdy ma przypisaną określoną liczbę punktów ECTS, przyznawanych posiadaczowi certyfikatu po uzyskaniu certyfikatu. Skala ocen oparta na procentach EITC/EITCA jest również w pełni kompatybilna ze skalą oceny ECTS.

Europejski system transferu i akumulacji punktów (ECTS) służy jako standard oparty na UE do porównywania osiągnięć w nauce i osiągnięć studentów szkół wyższych w Unii Europejskiej i innych krajach europejskich, którzy chcą wziąć udział w standardzie ECTS. Za pomyślnie ukończone kursy przyznaje się odpowiednią liczbę punktów ECTS. Punkty ECTS służą jako odniesienie do porównania złożoności kursów w różnych instytucjach szkolnictwa wyższego oraz w umowach między tymi instytucjami o uznaniu kursów ukończonych w różnych instytucjach na podstawie punktów ECTS wspierających międzynarodową wymianę studentów z UE i studiujących za granicą. Należy zauważyć, że wiele krajów ma podobne standardy, które mogą z łatwością rozliczać punkty ECTS, a także z zastrzeżeniem indywidualnego wniosku.

Zarówno certyfikaty EITC, jak i EITCA Academy stanowią formalne, uznane na arenie międzynarodowej potwierdzenie kompetencji poszczególnych osób w określonych dziedzinach technologii informatycznych związanych z zastosowanymi i praktycznymi pod względem dziedzin rynków pracy. Certyfikaty EITC/EITCA stanowią formalne dokumenty poświadczające kompetencje informatyczne, które wspierają lub zastępują inne formalne sposoby potwierdzania wiedzy, umiejętności i kompetencji zdobytych w ramach szkolnictwa wyższego i zawodowego (w tym dyplomy uniwersytetów i szkół na poziomie krajowym). W związku z tym do certyfikacji EITC i EITCA Academy dołączony jest szczegółowy suplement certyfikacji zawierający znormalizowany opis treści, złożoności i poziomu kompetencji informatycznych nabytych przez posiadacza certyfikatu, zaprojektowany jako pomoc w uznaniu tych kompetencji w dziedzinach zawodowych działań.

Program certyfikacji EITC i EITCA Academy, prowadzony pod kierownictwem Europejskiego Instytutu Certyfikacji Technologii Informatycznych (EITCI) w Brukseli, po udanym zakończeniu internetowej procedury egzaminacyjnej w przyznawaniu odpowiednich certyfikatów EITC/EITCA Academy wydawanych cyfrowo w Brukseli, UE wraz ze szczegółowymi suplementami certyfikacyjnymi.

Certyfikacja jest możliwa zarówno w ramach pełnego programu Akademii EITCA w wybranej specjalizacji IT (pomyślne zdanie egzaminów we wszystkich programach EITC objętych odpowiednim programem Akademii EITCA skutkuje przyznaniem certyfikatu Akademii EITCA i suplementu do certyfikacji wraz ze wszystkimi odpowiednimi certyfikatami EITC) , a także w ramach bardziej specjalistycznych pojedynczych programów EITC (pojedynczy egzamin i pojedynczy certyfikat EITC wydawany w ramach każdego odpowiedniego programu EITC).

Procedury EITCA Academy i EITC wynikają nie tylko z wydania odpowiednio zabezpieczonych certyfikatów cyfrowych (w przypadku Akademii EITCA wraz ze szczegółowymi suplementami certyfikacyjnymi i wszystkimi odpowiednimi certyfikatami EITC, a także w przypadku certyfikatów EITC zawierających szczegółowy opis program w ramach samego certyfikatu), ale także ze świadczeniem odpowiednich usług walidacyjnych. Cyfrowe certyfikaty EITC/EITCA należy rozumieć jako ich unikalne numery identyfikacyjne, które po wprowadzeniu wraz z zabezpieczającymi danymi osobowymi do systemu walidacji certyfikacji Instytutu EITCI pozwalają na weryfikację online posiadanych Certyfikatów wraz ze szczegółami zakresów programu wypełnionych przez posiadacza Certyfikatu, a także drukowanie odpowiednich gotowych do wydruku wersji certyfikatów i dodatków. Certyfikaty EITC (uzyskane osobno lub jako część programu Akademii EITCA) zostały zaprojektowane z wizualnymi tagami przenoszącymi ID (kody QR), które umożliwiają automatyczne rozpoznawanie maszyny i weryfikację Certyfikacji przez aplikacje do wizualnego skanowania tagów.

Możliwe jest opcjonalne wydanie zabezpieczonej papierowej wersji Certyfikatów EITC/EITCA wraz z dostawą międzynarodową (wydanie papierowe Certyfikatów wymaga dodatkowych opłat w zależności od liczby kopii fizycznie zabezpieczonych wydanych Certyfikatów, a także międzynarodowych usług dostawy papieru Wysyłka certyfikatów z Brukseli do Twojego kraju). Możliwe jest również stałe lub tymczasowe korzystanie wyłącznie z cyfrowych certyfikatów EITC/EITCA (które można wydrukować w razie potrzeby w formie gotowego dokumentu referencyjnego z elektronicznej usługi walidacji certyfikatów EITC/EITCA).

Jak więc kontynuować?To też jest proste.

EITCA Academy to w pełni internetowy system certyfikacji IT UE. Nie musisz nigdzie iść ani niczego wysyłać, wszystkie formalności są realizowane zdalnie. Aby zarejestrować się do certyfikacji, wykonaj następujące kroki.

Znajdź Certyfikat

Przeglądaj Certyfikaty EITC/EITCA dostępne w dziedzinie Twoich zainteresowań

Zamów

Dodaj wybrane Certyfikaty do Twojego zamówienia i przejdź do kasy

Zacznij naukę rozpocząć proces

Dokonaj opłaty certyfikacyjnej aby zacząć rozpocząć próbę

WRÓĆ
Porozmawiaj z pomocą techniczną
Porozmawiaj z pomocą techniczną
Pytania, wątpliwości, problemy? Jesteśmy tutaj, aby Ci pomóc!
Złączony...
Masz pytanie? Zapytaj nas!
Masz pytanie? Zapytaj nas!
:
:
:
Masz pytanie? Zapytaj nas!
:
:
Sesja czatu dobiegła końca. Dziękuję Ci!
Oceń otrzymane wsparcie.
Dobry Łazienka