Regulamin Akademii EITCA

I. Przepisy ogólne

§1

Poniższe warunki określają formalne przepisy dotyczące organizacji Akademii EITCA - wdrożenia programów EITC w ramach Europejskiej Certyfikacji Technologii Informacyjnych i EITCA w ramach Europejskiej Akademii Technologii Informacyjnych, zwanej dalej EITC/Programy EITCA odpowiednio - w tym szczegółowe warunki uczestnictwa, płatności oraz prawa i obowiązki uczestnika programu certyfikacji EITC/EITCA Academy (zwanego dalej „uczestnikiem”).

II. Organizacja Akademii EITCA

§2

Akademia EITCA jest organizowana i wdrażana przez Europejski Instytut Certyfikacji Technologii Informacyjnych (Instytut EITCI), działający w formie prawnej stowarzyszenia non-profit ASBL (Association Sans But Lucratif, tj. Association Without Profit Purpose) zarejestrowanego w Belgii. Instytut EITCI został utworzony w 2008 r. Zgodnie z przepisami tytułu III prawa belgijskiego, nadając osobowość prawną stowarzyszeniom non-profit i przedsiębiorstwom użyteczności publicznej. Instytut ma siedzibę główną w Belgii, przy Avenue des Saisons 100-102, 1050 Bruksela. Akademia EITCA jest wdrażana zgodnie z metodologicznymi, technicznymi i programowymi wytycznymi Instytutu EITCI, który działa również jako Jednostka Certyfikująca Programy EITC/EITCA w ramach Akademii EITCA.

§3

Nadzór organizacyjny nad wdrażaniem Akademii EITCA sprawuje Dyrektor Akademii EITCA.

§4

Instytut EITCI jest odpowiedzialny za wdrażanie procesów dydaktycznych i egzaminacyjnych zgodnie z ramami certyfikacji, prowadzenie Sekretariatu Akademii EITCA oraz administrowanie systemami informatycznymi e-learningu i egzaminów zdalnych. Sekretariat Akademii EITCA jest nadzorowany bezpośrednio przez dyrektora Akademii EITCA. Wszystkie regionalne i krajowe wydania Akademii EITCA są również nadzorowane przez dyrektora Akademii EITCA.

§5

1. Nadzór merytoryczny nad realizacją Akademii EITCA sprawują zespoły dydaktyczne i partnerzy właściwego Instytutu EITCI (w tym członkowie Instytutu EITCI, a także personel ekspercki lub dydaktyczny firm partnerskich i uczelni) sprawujący opiekę nad poszczególnymi programami obszary.
2. Nadzór zewnętrzny nad jakością realizacji Akademii EITCA i jej zgodnością z Programami EITC/EITCA sprawuje Komitet Programowy Instytutu EITCI, który określa i zatwierdza program i zawartość merytoryczną Certyfikatu EITC/EITCA oraz wytyczne do programów nauczania i egzaminów.

III. Proces edukacyjny

§6

Akademia EITCA prowadzona jest w formie niestacjonarnego, zdalnego procesu dydaktycznego i egzaminacyjnego w ramach dedykowanych platform e-learningowych i certyfikacyjnych, zgodnie z wytycznymi programu EITC/EITCA. Zarówno proces dydaktyczny, jak i egzaminy przeprowadzane są w pełni przez Internet.

§7

Akademia EITCA umożliwia uczestnictwo zarówno w indywidualnych programach certyfikacyjnych EITC (zwanych dalej programami EITC), jak również w złożonych programach certyfikacyjnych EITC akademii EITCA, które składają się z predefiniowanych odpowiednich tematycznie zestawów programów EITC obejmujących zakres konkretnej EITCA Program Akademii

§8

Szczegółowe informacje i program nauczania, zakresy treści programów EITC i EITCA Academy są publikowane na stronach internetowych Instytutu EITCI i Akademii EITCA i mogą podlegać zmianom w celu odzwierciedlenia ciągłej poprawy jakości edukacji i zapewnienia bieżących korekt zmian wytycznych programu EITC/EITCA wprowadzonych przez Instytut EITCI w wyniku ciągłego rozwoju technologii informatycznych i odpowiednich programów certyfikacji.

§9

Proces dydaktyczny realizowany jest on-line na platformie e-learningowej, jako procedura asynchroniczna spersonalizowana dla każdego Uczestnika, umożliwiająca zapisy o każdej porze roku kalendarzowego oraz spersonalizowane, elastyczne planowanie nauki dostosowane do wymagań i możliwości Uczestnika.

§10

Proces dydaktyczny w ramach każdego z Programów EITC odbywa się w formie wykładów online, ćwiczeń i zajęć laboratoryjnych w zakresie określonym programem nauczania.

§11

W ramach procesu dydaktycznego Akademii EITCA uczestnik ma dostęp do internetowych konsultacji dydaktycznych w ramach programu nauczania. Konsultacje są realizowane zdalnie przez odpowiednich ekspertów i nauczycieli.

§12

1. Warunkiem ukończenia każdego z programów EITC jest pomyślne zdanie egzaminu końcowego na minimalnym poziomie określonym na 60% zgodnie z programem EITC i wytycznymi Instytutu EITCI. Egzamin końcowy dla każdego z programów EITC ma formę zdanego testu wielokrotnego wyboru, przeprowadzanego całkowicie online na platformie certyfikacyjnej.
2. Warunkiem ukończenia programu Akademii EITCA jest pomyślne ukończenie wszystkich programów EITC, które stanowią odpowiednią Akademię EITCA.

§13

Zakres wiedzy i kompetencji wymaganych do zdania egzaminu końcowego z każdego z Programów EITC odpowiada treści merytorycznej odpowiedniego programu nauczania i jest określany przez zespół dydaktyczny sprawujący opiekę nad danym Programem EITC, zgodnie z wytycznymi programowymi Instytutu EITCI oraz w porozumieniu z Dyrektorem Akademii EITCA.

§14

1. W przypadku nieosiągnięcia minimalnego progu zaliczenia danego egzaminu końcowego z programu EITC uczestnik może bezpłatnie podejść do nieudanego egzaminu.
2. Jeżeli druga próba zdania egzaminu końcowego również zakończy się niepowodzeniem, uczestnik może podjąć kolejne próby według uznania indywidualnej decyzji dyrektora Akademii EITCA. Instytut EITCI zastrzega sobie prawo do obciążenia Uczestnika za każde dodatkowe podejście do egzaminu (poza drugą próbą) zgodnie z obowiązującymi przepisami, jednak w przypadku pozytywnej decyzji Dyrektora Akademii EITCA możliwe jest zwolnienie Uczestnika z dodatkowe opłaty za zbliżające się egzaminy.
3. Uczestnicy mają również prawo do jednego bezpłatnego dodatkowego podejścia korygującego do egzaminu końcowego z programu EITC, jeśli nie są zadowoleni z uzyskanego wyniku, pod warunkiem, że egzamin został zdany już za pierwszym razem. W takim przypadku brany jest pod uwagę wyższy z obu wyników.

§15

Po pomyślnym ukończeniu programu EITC lub Akademii EITCA (w zależności od wariantu uczestnictwa) i spełnieniu formalnych wymagań ukończenia programu EITC/EITCA, uczestnik otrzymuje następujące dokumenty:
- Certyfikat EITC w przypadku, gdy Uczestnik był zapisany wyłącznie do odpowiedniego Programu EITC, wydany cyfrowo przez Instytut EITCI w Brukseli (wraz z dodatkową dokumentacją).
- Certyfikat EITCA wraz ze wszystkimi dołączonymi Certyfikatami EITC w przypadku, gdy Uczestnik był zapisany do Programu Akademii EITCA, wydany cyfrowo przez Instytut EITCI w Brukseli (wraz z dokumentacją uzupełniającą).
Walidacja i weryfikacja online wydanych certyfikatów EITC/EITCA, o której mowa w §27.

IV. Zasady rejestracji i płatności

§16

Rejestracja do udziału w Akademii EITCA odbywa się w sposób ciągły. Ze względu na asynchroniczny i spersonalizowany charakter wykorzystywanych platform e-learningowych, zapisów do Programów można dokonać w dowolnym momencie roku kalendarzowego.

§17

1. Rejestracja do programów certyfikacyjnych EITC/EITCA Academy odbywa się poprzez elektroniczną rejestrację na stronie internetowej Akademii EITCA i rozliczenie opłaty za uczestnictwo w wybranych programach EITC lub EITCA Academy.
2. Pozostałe dane osobowe Uczestnika, w tym dane identyfikacyjne, adresowe i rozliczeniowe, wymagane w procesie certyfikacji, należy podać na późniejszym etapie finalizacji zapisu (w trakcie regulowania wnoszenia opłat).
3. Podczas zarówno rejestracji, o której mowa w ust. 1, jak i finalizacji rejestracji przez zamówienie Programu Certyfikacji, o której mowa w ust. 2, Uczestnik podaje swoje prawdziwe dane osobowe i rozliczeniowe.

§18

Opłaty za udział w programach EITC/EITCA są publikowane na stronach internetowych Akademii EITCA.

§19

1. Akceptowane są następujące metody płatności opłat:
a) Płatności on-line, za pośrednictwem współpracujących dostawców usług płatniczych on-line (w tym kart kredytowych/debetowych, portfeli elektronicznych i innych wybranych globalnych i lokalnych metod płatności elektronicznych, w zależności od aktualnej dostępności przez dostawcę i region).
b) Przelew na konto bankowe Instytutu EITCI, zgodnie z informacjami opublikowanymi na stronach internetowych Akademii EITCA.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 lit. a), płatność może zostać rozliczona bezpośrednio po rejestracji lub z rejestracją za pomocą jednej z dostępnych metod. Płatności w tym przypadku są zazwyczaj finalizowane w ciągu kilku sekund od ich rozpoczęcia.
3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 lit. b), płatność uważa się za uregulowaną po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Instytutu EITCI. Dla prawidłowej identyfikacji wpłaty niezbędne jest podanie w tytule przelewu zarówno imienia i nazwiska Uczestnika, jak i kodu wybranych Programów EITC/EITCA, zgodnie z przesłanymi instrukcjami.
4. Instytut EITCI zastrzega sobie prawo do udostępnienia innych metod płatności oprócz tych, o których mowa w ust. 1.
5. Informacje o wszystkich obecnie dostępnych metodach płatności są publikowane na stronach internetowych Akademii EITCA.
6. Szczegółowe warunki korzystania z metod płatności podane przez zewnętrznych dostawców są określone w odpowiednich warunkach określonych przez tych dostawców. Linki do tych warunków można znaleźć na stronie internetowej Akademii EITCA. Korzystanie z tych form płatności oznacza akceptację wyżej wymienionych warunków. EITCI Institute nie ponosi odpowiedzialności za realizację procesu płatności przez zewnętrznych dostawców.

§20

1. Rozliczenie opłaty jest równoznaczne z zawarciem umowy w formie elektronicznej pomiędzy Uczestnikiem a Instytutem EITCI o świadczenie wybranych usług/usług certyfikacyjnych (zwanej dalej Umową Uczestnictwa) zgodnie z opisem usług świadczonych na Strony internetowe Akademii EITCA oraz postanowienia niniejszego Regulaminu i oznacza uzyskanie statusu Uczestnika Akademii EITCA.
2. W przypadku gdy płatność nie zostanie uregulowana przez samego Uczestnika lub Uczestnik zostanie zwolniony z opłat za uczestnictwo, Umowa Uczestnictwa zostaje zawarta w formie elektronicznej w momencie, gdy Uczestnik zamówi odpowiednie Programy Certyfikacyjne z rezygnacją z opłat.
3. Zawarcie umowy o uczestnictwo może również nastąpić w inny sposób (w tym w formie pisemnej), jeżeli taką możliwość zapewnia Instytut EITCI lub za zgodą stron.
4. Instytut EITCI zgodnie ze swoją polityką zapewnia dotacje, które są przyznawane w formie pełnego zwolnienia z opłat w ramach programów certyfikacyjnych EITC/EITCA osobom niepełnosprawnym, młodzieży w wieku przedszkolnym i osobom o niskim statusie społeczno-ekonomicznym w wielu krajach słabo rozwiniętych (w tym w Syrii , Terytorium Palestyńskie, Haiti, Jemen, Gambia, Malawi, Burundi, Kongo, Uganda, Etiopia, Tanzania, Mozambik). Ponadto EITCI Institute może udzielać dotacji promocyjnych na certyfikaty EITC lub EITCA Academy przyznawane w ramach częściowych obniżek opłat. W pierwszym przypadku kwalifikacja do zwolnienia z opłat subsydiowanych odbywa się na podstawie oświadczenia o statusie uczestnika, po którym może nastąpić weryfikacja dokumentacji dowodowej przez Instytut EITCI. W tym drugim przypadku subsydiowane obniżki opłat częściowych są promowane przez rozpowszechnianie e-kodów dotacji EITCI uprawniających do odpowiedniej obniżki opłat przy kasie zamówienia certyfikacji EITC/EITCA ważnej dla wszystkich uczestników na całym świecie. Zapewnienie dotacji przez EITCI Institute przyznanych w ramach odpowiedniej obniżki opłat certyfikacyjnych zależy wyłącznie od uznania EITCI Institute i jest ograniczone jego zdolnością operacyjną. Instytut EITCI zastrzega sobie prawo do ograniczenia lub zawieszenia dotowanego wdrażania certyfikacji.

§21

1. Pełny dostęp do zakupionych akademii EITCA/kursów EITC na platformie e-learningowej jest aktywowany po rozliczeniu płatności (po zawarciu umowy o uczestnictwo).
2. Pierwsze zdarzenie zalogowania się przez Uczestnika do zamówionej Akademii EITCA/Programu EITC na platformie e-learningowej jest uważane za rozpoczęcie faktycznego świadczenia usługi.

§22

Jeśli nabywca i uczestnik są różnymi stronami lub nabywca jest firmą lub instytucją, odpowiednie dane nabywcy do wystawienia faktury należy podać w sekcji informacji o fakturowaniu w formularzu finalizacji zamówienia.

V. Prawa i obowiązki Uczestnika oraz zasady uczestnictwa

§23

Uczestnik jest uprawniony do:
1. Uzyskaj dostęp do zakupionych programów certyfikacji EITC/EITCA na platformach e-learningowych Akademii EITCA.
2. Uzyskaj dostęp do odpowiedniego programu certyfikacji opisanego w programie i weź udział w egzaminach końcowych.
3. Korzystać z oprogramowania komputerowego dostarczonego przez osoby trzecie przeznaczonego do ćwiczeń opcjonalnych (laboratoria) i zajęć praktycznych, w zakresie określonym w odpowiednich programach nauczania. Wszystkie programy certyfikacji EITC są tak zdefiniowane w swoich programach nauczania, aby zapewnić dostęp do zewnętrznego oprogramowania umożliwiającego opcjonalne ćwiczenia związane z programem certyfikacji. Dostęp ten obejmuje płatne przez Uczestnika lub bezpłatne, ale ograniczone czasowo wersje próbne oprogramowania komercyjnego lub nieograniczone czasowo bezpłatne oprogramowanie typu open source. Korzystanie z oprogramowania zewnętrznego nie jest konieczne do ukończenia żadnego z odpowiednich programów certyfikacji EITC. Wszystkie programy certyfikacji EITC jako podstawniki Akademii EITCA mają być ukończone w całości w oparciu o zakres wiedzy określony w odpowiednim programie nauczania i przywołany w materiałach dydaktycznych. Rola oprogramowania zewnętrznego polega tylko na opcjonalnym rozwijaniu praktyki Uczestnika, którą można osiągnąć poprzez korzystanie z płatnych wersji komercyjnych lub ograniczonych czasowo wersji próbnych odpowiedniego oprogramowania lub w odpowiednich przypadkach również przy użyciu bezpłatnego oprogramowania o otwartym kodzie źródłowym . Uczestnik może dodatkowo zdecydować się na rozwijanie własnej praktyki z użyciem odpowiedniego oprogramowania zewnętrznego wraz z ćwiczeniami (laboratoriami) Programu Certyfikacji EITC odnoszącymi się do godzin programu możliwych do uwzględnienia podczas korzystania z płatnych komercyjnych lub ograniczonych czasowo wersji próbnych oprogramowania lub w odpowiednich przypadkach wolnego oprogramowania typu open source, jednak wykracza to poza wdrożoną procedurę certyfikacji.
4. Skorzystaj z konsultacji online dotyczących programu zapisanych kursów prowadzonych przez zespoły ekspertów i dydaktyczne sprawujące opiekę nad odpowiednimi programami.
5. Otrzymać dokumenty, o których mowa w §15, po pomyślnym zakończeniu zapisów w Programach Certyfikacji EITC/EITCA i spełnieniu warunków formalnych określonych w niniejszym Regulaminie.
6. Uczestniczyć w specjalnych inicjatywach współfinansowania i dotacji, promocjach i konkursach przeznaczonych dla uczestników certyfikatów EITC i uczestników programów Akademii EITCA.

§24

Uczestnik jest zobowiązany do:
1. Rozwiąż zdalne egzaminy dla wszystkich zarejestrowanych Programów Certyfikacyjnych, z zastrzeżeniem kar, o których mowa w §31.
2. Przestrzegaj innych postanowień niniejszego Regulaminu.

§25

1. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Instytut EITCI, tj. Urząd Certyfikacji/Organ Certyfikujący (Europejski Instytut Certyfikacji Technologii Informacyjnych EITCI ASBL zarejestrowany w Brukseli, Belgia) w celu świadczenia usług, a także do udostępniania tych danych z partnerami zaangażowanymi we wdrażanie Akademii EITCA, w zakresie niezbędnym do wdrożenia procesów organizacji, edukacji i certyfikacji Akademii EITCA.
2. Dane osobowe, o których mowa w ust. 1, są chronione i przetwarzane zgodnie z wysokimi standardami bezpieczeństwa oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawowymi i wykonawczymi, w szczególności ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych, tj. Rozporządzeniem (UE) 2016/679 i odpowiednimi aktami prawnymi Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem takich danych. Wszyscy uczestnicy i wszystkie inne osoby, których dane osobowe są przetwarzane przez EITCI Institute, mają prawo żądać modyfikacji swoich danych zgodnie z faktyczną formą, a także ich usunięcia i zaprzestania ich przetwarzania. W drugim przypadku posiadaczy certyfikatów wydanych przez EITCI żądanie usunięcia danych osobowych będzie skutkować anulowaniem wydanych certyfikatów.
3. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych i kwestii prywatności na stronach internetowych Instytutu EITCI znajdują się w politykach prywatności opublikowanych na odpowiednich stronach internetowych.

§26

1. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że wszystkie materiały dydaktyczne udostępnione mu w ramach uczestnictwa w Akademii EITCA są wyłącznie własnością intelektualną Instytutu EITCI lub innych odpowiednich podmiotów i podlegają ochronie prawnej zgodnie z obowiązującymi przepisami (w tym własnością intelektualną akty prawne oraz dyrektywa 2001/29/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie harmonizacji niektórych aspektów praw autorskich i pokrewnych w społeczeństwie informacyjnym). Uczestnik jest uprawniony do korzystania z udostępnionych mu materiałów i ich treści (w tym w szczególności materiałów dydaktycznych, oprogramowania komputerowego i treści egzaminów) wyłącznie w celu samokształcenia i nie może udostępniać ich osobom trzecim bez wyraźnego zgoda Instytutu EITCI lub odpowiednich posiadaczy praw autorskich.
2. W przypadku naruszenia przepisów, o których mowa w ust. 1, Instytut EITCI lub odpowiedni właściciele praw autorskich mogą dochodzić od Uczestnika odszkodowania za wszelkie szkody materialne lub niematerialne spowodowane tym naruszeniem.

§27

1. Rozpoczęcie procedury certyfikacji i uzyskanie certyfikatu (certyfikatów), o których mowa w §15 ust. 2, jest uwarunkowane wyrażeniem zgody na Warunki Certyfikacji Instytutu EITCI (zwane dalej Umową Certyfikacji). Warunki umowy certyfikacyjnej są dostępne na stronie https://eitci.org/eitci-certification-agreement.
2. Umowa Certyfikacji ma zostać podpisana przez Uczestnika w formie elektronicznej lub pisemnej, wówczas skan należy przesłać pocztą elektroniczną na adres Sekretariatu Akademii EITCA. W przypadku, gdy Instytut EITCI nie jest w stanie zweryfikować tożsamości Uczestnika na podstawie wniesionej opłaty, Instytut EITCI może zażądać kopii dokumentu tożsamości Uczestnika (dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu tożsamości określonego w Umowie Certyfikacyjnej) w celu umożliwienia weryfikacji tożsamości Uczestnika i autentyczności danych podanych w Umowie Certyfikacyjnej.
3. Przesłanie dokumentów, o których mowa w ust. 2, powinno nastąpić niezwłocznie po otrzymaniu wniosku Instytutu EITCI o weryfikację tożsamości Uczestnika. Instytut EITCI zastrzega sobie prawo do niewydania swoich Certyfikatów lub unieważnienia już wydanych Certyfikatów, o których mowa w §15 w przypadku braku możliwości weryfikacji tożsamości Uczestnika lub stwierdzenia, że ​​przedstawiona tożsamość Uczestnika jest alternatywna. W takim przypadku Uczestnikowi nie przysługuje zwrot całości lub części wniesionych opłat za uczestnictwo.
4. W przypadku, gdy uczestnik zdał wszystkie wymagane egzaminy, nie dostarczył dokumentów, o których mowa w ust. 2, przed upływem 30 dni od końca regulowanego maksymalnego okresu ukończenia uczestnictwa, o którym mowa w § 28, i jeżeli nie można dokonać u Uczestnika porozumienia w sprawie daty dostarczenia tych dokumentów, Instytut EITCI zastrzega sobie prawo do uznania swoich zobowiązań wynikających z Umowy Uczestnictwa za wypełnione, zrzekając się obowiązku wydania Certyfikatu, o którym mowa w §15 ust. 2. W takim przypadku uczestnikowi nie przysługuje zwrot całości lub części opłat za uczestnictwo.

§28

1. Maksymalny regulowany okres realizacji (maksymalny czas trwania uczestnictwa) wynosi 12 miesięcy dla pełnej Akademii EITCA i 3 miesiące dla każdego indywidualnego Programu EITC (dla uczestnictwa poza Akademią), liczony od momentu zawarcia Umowy o uczestnictwo i do czasu pomyślnego zakończenia zdanie wszystkich wymaganych egzaminów.
2. Na uzasadnione żądanie uczestnika okres wskazany w ust. 1 może zostać przedłużony w porozumieniu z dyrektorem Akademii EITCA. Instytut EITCI, według własnego uznania, może przedłużyć wyżej wymienione warunki na czas nieokreślony przez swoją niezależną decyzję.
3. Jeżeli czas trwania określony w ust. 1 zostanie przekroczony przez uczestnika i nie można uzgodnić przedłużenia tego okresu, Instytut EITCI zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy o uczestnictwo. W takim przypadku uczestnikowi nie przysługuje zwrot całości lub części opłat za uczestnictwo.

§29

1. Rozszerzając przepisy rozporządzeń o ochronie konsumentów (wdrażając dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/83/UE w sprawie praw konsumentów), uczestnik będący konsumentem (nie dotyczy firm/instytucji oraz osób zaangażowanych w przypadku działalności gospodarczej, która dokonała zakupu w ramach tych działań) ma prawo anulować zawartą na odległość Umowę uczestnictwa bez podania przyczyny w ciągu 30 dni od zawarcia Umowy uczestnictwa, otrzymując pełny zwrot pieniędzy. Anulowanie powinno mieć formę pisemnego oświadczenia (z odniesieniem do odpowiedniej podstawy prawnej), przesłanego pocztą elektroniczną jako kopia do Sekretariatu Akademii EITCA.
2. Prawo do rezygnacji zostaje zniesione, jeżeli faktyczna Certyfikacja, o której mowa w §15, została wydana Uczestnikowi przed upływem 30 dni, o których mowa w ust. 1.

VI. Postanowienia końcowe

§30

EITCI Institute nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek trudności we wdrażaniu certyfikacji EITC i programów Akademii EITCA z jakichkolwiek przyczyn niezależnych od EITCI Institute (w tym czynników wynikających z działań uczestnika i osób trzecich lub siły wyższej).

§31

1. W wyjątkowych przypadkach, w przypadku rażącego naruszenia przez Uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu, w szczególności gdy okaże się, że Uczestnik nie rozwiązał samodzielnie egzaminu końcowego lub w przypadku zaniedbania postanowień niniejszy Regulamin przez Uczestnika skutkujący brakiem możliwości wypełnienia zobowiązań Instytutu EITCI wynikających z Umowy Uczestnictwa, Instytut EITCI zastrzega sobie prawo do anulowania Umowy Uczestnictwa z natychmiastowym zakończeniem usługi. W takim przypadku Uczestnikowi nie przysługuje zwrot całości lub części wniesionych opłat za uczestnictwo.
2. Ponadto, gdy okaże się, że uczestnik nie rozwiązał egzaminu końcowego samodzielnie, fakt ten jest rozpatrywany przez instytucję certyfikującą/jednostkę certyfikującą, która może podjąć decyzję o trwałym wykluczeniu uczestnika z możliwości uczestnictwa w dowolnym z akredytowanych Programów Certyfikacji w przyszłości, a także w celu anulowania wszelkich Certyfikatów wcześniej wydanych Uczestnikowi. W takim przypadku uczestnikowi nie przysługuje również zwrot całości lub części opłat za uczestnictwo.

§32

Umowę Uczestnictwa uważa się za zawartą po wydaniu Uczestnikowi dokumentów, o których mowa w §15, lub po rozwiązaniu Umowy Uczestnictwa z zastrzeżeniem postanowień niniejszego Regulaminu lub za obopólną zgodą stron. Uczestnik jest jednak zobowiązany do przestrzegania wszystkich zobowiązań zawartych w niniejszych Warunkach i Umowie Certyfikacji w czasie, gdy jego Certyfikat wydany przez Instytut EITCI jest ważny.

§33

1. Niniejsze Warunki, jak również wszelkie kwestie nieobjęte niniejszym Regulaminem, dotyczące świadczenia usług przez Instytut EITCI podlegają prawu belgijskiemu i wyłącznej jurysdykcji sądów belgijskich.
2. Strony będą dążyły do ​​polubownego rozwiązywania wszelkich sporów związanych z uczestnictwem w Akademii EITCA i przestrzeganiem postanowień niniejszego Regulaminu, w drodze wzajemnego porozumienia. W przypadku braku polubownego rozstrzygnięcia sporu przejmuje się właściwość miejscową organów sądowych właściwych dla siedziby Instytutu EITCI.

§34

Niniejsze Warunki obowiązują od 1 lipca 2014 r. I mogą podlegać aktualizacjom i zmianom, w szczególności w celu poprawy jakości świadczonych usług. Obowiązującą wersję regulaminu jest wersja angielsko-języczna dostępna pod adresem: https://eitca.org/terms-and-conditions/ (niniejsze tłumaczenie ma charakter pomocniczy).